bile için Türkçe-Almanca çeviriler:

sogar · auch · selbst · noch · schon · selbst wenn · diğer çevirileri

bile sogar

Bir gün prenses olacağım. Hatta gerçek bir kraliçe bile olabilirim.

Ich werde eine Prinzessin sein, eines Tages sogar eine richtige Königin.

İyi evlilikler bile bitebilir.

Sogar gute Ehen scheitern.

Hatta onlardan bir arkadaşım bile var, şu trans-testislilerden.

Ich habe sogar einen Freund, der ist Schwanz-vestit.

bile auch

Ben de bir şey bilmiyorum.

Ich weiß auch nichts.

Biliyor musun, bu iyi oluyor. Yani aslında Abed biraz açılmış oluyor ve Toby çok, çok iyi biri.

Weißt du, eigentlich ist das gut, Abed nabelt sich ab und Toby ist auch wirklich, wirklich nett.

O da biliyor?

Sie weiß es auch?

bile selbst

Yani ben bile kendimi biraz kötü hissediyorum.

Ich meine, selbst ich fühle mich etwas schlecht.

Katherine'in arkadaşları bile birer kaltakmış.

Klasse. Selbst Katherines Freunde sind Miststücke.

Bay Bell bu sefer kendinizi bile aştınız.

Mr. Bell, Sie haben sich diesmal selbst übertroffen.

bile noch

Belki ben bile bir gece daha kalırım.

Vielleicht bleibe ich noch eine Nacht.

SEMPLE VARİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR!

SEMPLE-ERBE IMMER NOCH UNBEKANNT!

Bunu başka kim biliyor?

Wer weiß es sonst noch?

bile schon

Dört uluslararası silah tüccarını tespit ettik bile.

Wir haben schon vier internationale Waffenhändler identifiziert.

Tanrım, artık özel şoförleri bile var.

Jetzt haben sie sogar schon Chauffeure.

Faris Al-Farik hakkında bilmek istediğin her şey ya da Hashim Abd Al-Aziz.

Alles was Sie schon immer über Faris Al-Farik wissen wollten, oder Hashim Abd Al-Aziz.

bile selbst wenn

Deneyleri başarısız olsa bile mi?

Selbst wenn Experimente scheitern.

Onu bir şekilde bulmuş olsa bile, bu saldırganların bir yöntemi vardır.

Selbst wenn er sie irgendwie gefunden hätte, haben die Missbrauchstäter ein Muster.

Öyle bile olsa intihar etti.

Selbst wenn, er beging Selbstmord.