boş için Türkçe-Almanca çeviriler:

leer · frei · alle · blanko · bedeutungslos · eitel · müßig · nichtig · nutzlos · offen · sinnlos · unbewohnt · vergeblich · untätig · diğer çevirileri

boş leer

Bu otobüs resmi olarak boş.

Dieser Bus ist offiziell leer.

Sully'nin kafası hep boştur.

Sullys Kopf ist immer leer.

Hepsi boş binalarda oluyordu?

Alle in leer stehenden Gebäuden?

boş frei

Burada da boş bir terminal var.

Hier ist jetzt auch ein Rechner frei.

Affedersiniz, burası boş mu?

Entschuldigung, ist hier noch frei?

Yarın akşam boş musun?

Hast du morgen Abend frei?

boş alle

Ben sadece bu boşa harcanan enerjileri aldım ve bir taşıyıcıya koydum: bana.

Ich habe nur die verschwendeten Energien genommen und alle in einen Kontainer getan: Mich.

Hepsi boş binalarda oluyordu?

Alle in leer stehenden Gebäuden?

Boş bir mide ve tüm o haplar, ve

All diese Pillen auf leeren Magen und

boş blanko

Ama bu formlar boş hiçbirinde tarih yok.

Aber diese Formulare sind alle blanko und undatiert.

Yargıç Bam Bam'in imzaladığı boş yetki kâğıtlarından var hiç?

Hast du einen dieser Blanko-Haftbfehle die Richter Bam Bam unterzeichnet hat?

boş bedeutungslos

Ditra ve Meg, siz olmadan hayat çok anlamsız ve boş gelecek, yurt dostlarım.

Ditra und Meg, ein Leben ohne Euch wäre bedeutungslos und kahl, meine dormies.

boş eitel

Sen boş, açgözlü, zalim bir çocuksun!

Du bist ein eitler, gieriger, grausamer Junge!

boş müßig

İki müfreze kampta boş boş yatıyor.

Zwei Divisionen sind müßig im Feldlager.

boş nichtig

O anlaşma boş ve geçersiz.

Dieser Deal ist null und nichtig.

boş nutzlos

Sarah, baban işe yaramaz, yeteneksiz, boş bir adam.

Sarah, dein Vater ist ein nutZloser, untalentierter, leerer Mann.

boş offen

Açık bir pencere, boş likör şişeleri ve dağınık bir yatak bulmuşlar.

Sie fanden ein offenes Fenster, leere Alkoholflaschen und ein benutztes Bett.

boş sinnlos

Ama bu boşu boşuna.

Aber das war sinnlos.

boş unbewohnt

Burası Agustin'in eski odası. Tamamıyla boş durumda.

Das ist Agustins altes Zimmer, derzeit unbewohnt.

boş vergeblich

Oltayı boşa sallıyorsun, Pelissier.

Sie stochern vergeblich, Pelissier. Curtis.

boş untätig

Ama eğer boş durursam, eğer ben

Aber wenn ich untätig zusehe, wenn ich