düzenlemeler

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Said Saraçoğlu Düzenleme:

DerZui Danjuro Manukata.

Hizmet için yeni düzenlemeler var.

Wegen der neuen Ausschankregeln.

Peter bana bazı formları verdi Ilişkin Neal konut düzenlemeleri, Ve emin değilim Ben onları anlıyorum.

Peter gab mir einige Formulare wegen Neals Wohnsituation und ich bin nicht sicher, ob ich sie verstehe.

Ve kocanızın imajı için lüks bir barbekü düzenlemeyi düşünüyoruz.

Und passend zum Image Ihres Mannes planen wir ein gehobenes Barbecue.

Birkaç küçük düzenleme, ve

Ein paar kleine Anpassungen, und

III. George düzenleme ve kompozisyon: Neil Innes.

George III wurde von Neil Innes arrangiert und komponiert.

Peki ama neden böyle bir parti düzenleme zahmetinde bulunuyorsunuz?

Aber warum machen Sie sich die Mühe und organisieren eine Soirée?

Köle ticaretini kaldıran düzenlemeyi.

Recht zur Abschaffung des Sklavenhandels.

Gel bir bak."Ekstrem Ev Düzenleme Brooksville Özel Bölümü.

Sieh dir das an."Extreme Heimverschönerung" Brooksville Ausgabe.