değiştirildi

Diyor ki, "ölümcül kristaller değiştirildi ventilasyon odası".

Sie lautet, "modifizierte Kristalle tödlich, HLK-Raum.

Benimki bu sabah değiştirildi.

Meiner wurde heute früh getauscht.

Uçuş planınız Havacılık kurumunun acil saldırı statüsüne bağlı olarak değiştirildi.

Ihr Flugplan wurde aufgrund von Notfallverordnungen der Luftfahrtbehörde abgeändert.

Ne? Halı ne zaman değiştirildi?

Wann wurde der Teppich ausgetauscht?

Apophis'in yılan muhafızları tarafından yakalandı, ve değiştirildi.

Apophis' Schlangenwachen nahmen sie gefangen und veränderten sie.

Camlar, emredildiği gibi kırılmaz, kurşun geçirmez camlarla değiştirildi.

Nachgerüstet mit kugel und bruchsicherem Glas, wie befohlen.

Evet ama "değiştirildi"ve" öldürücü".

Ja, aber "modifiziert" und "tödlich".

Federal araştırmacılar operasyonları durdurdu ve devlet alanındaki bütün Rylatech ürünleri hemen değiştirildi.

Bundesermittler beenden alle Operationen und orderten alle Rylatech-Produkte von Regierungsseite sofort an, zu erneuern.

Bir hafta önce değiştirildi.

Es wurde vor kurzem umgetauft.

Doktor Ignatz Sonnenschein ismi Doktor Ignatz Sors olarak değiştirildi.

Der Name Dr. Ignatz Sonnenschein wird geändert in Dr. Ignatz Sors.