devir için Türkçe-Almanca çeviriler:

Steinzeit · Zyklus, Zyklen · Revolution · Eiszeit · Zeitalter · zeit · diğer çevirileri

devir Steinzeit

Taş devrinden beri çoğu insan bu ayrıcalığa sahiptir.

Seit der Steinzeit hatten die meisten Menschen dieses Privileg.

Demek ki bu taş devri.

Das ist also die Steinzeit.

Bütün bir ülkeyi taş devrine geri yolluyor.

Schickt ein gesamtes Land zurück in die Steinzeit.

devir Zyklus, Zyklen

Ve bu deviri bozabilecek hiçbir şey yok mu, Mr Spock?

Und nichts kann diesen Zyklus stören, Mr Spock?

Milyarlarca yıldır, okyanus dalgalarının günlük devri gezegenimizde gelişen yaşam formlarının üreme, avlanma, ve beslenme şekillerinden etkilene geldi.

Milliarden Jahre beeinflussten die täglichen Zyklen der Meeresgezeiten das Jagd-, Zucht und Fütterverhalten der sich entfaltenden Lebensformen unseres Planeten.

devir Revolution

Devrim bir sınıfın başka bir sınıfı devirdiği "bir başkaldırı şiddet içeren bir eylemdir.

Die Revolution ist ein Aufstand, ein Gewaltakt, bei dem eine Klasse die andere entmachtet.

Bu harika, Bobby ama bizde "Dans dans devri" yokki, salaksın yani sen.

Das ist super, Bobby, aber wir haben Dance-Dance-Revolution leider nicht.

devir Eiszeit

Buz devri başlar.

Eine Eiszeit beginnt.

Bu da, ikinci ve üçüncü buz devri dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci buz devri.

Das ist die zweite und dritte Eiszeit zurück. Vierte, fünfte, sechste und siebte Eiszeit zurück.

devir Zeitalter

Bu devir, Arkadyalı devri olacak.

Dies sei das Zeitalter des Arkadiers!

devir zeit

Bu tamamen yeni bir devir, Jarle.

Eine neue Zeit ist angebrochen, Jarle.