dong

Wu dong buldunuz?

Heißen Sie Wudong?

Baba, en wu dong.

Dad, da ist Wudong.

İsmi Oh Dong soo'ymuş, o kadar zayıf, o kadar solgunmuşki ve hiç geçmeyen bir hıçkırığı varmış.

Er hieß OH Dong-soo, ein Mann so dünn und bleich wie Papier. Ihn plagte ein unaufhörlicher Schluckauf.

Dong Dong, buraya gel.

Dong Dong, komm her.

Bu Seok Dong-chool. Goldmoon başkanı olarak Jaebum çetesini ulusal bir suç sendikasına çevirdi.

SEOK Dong-chool hat als Vorsitzender Goldmoons die Jaebum-Gang in ein Verbrechersyndikat verwandelt.

Long Duk Dong.

Long Duk Dong.

Adı Long Duk Dong.

Er heißt Long Duk Dong.

Ding Dong'ların var, dostum?

Du hast Ding-Dongs, Mann?

Hepsi Dong Jung-ho'nun işi.

Hinter allem steckt Dong Myung-Su.

Ding-dong, Don Draper arıyor.

"Ding-Dong. Don Draper ist hier.