dosyasını

Yeni bir dosya açmak istiyorum.

Ich möchte eine neue Datei öffnen.

Neden birisi Richie'nin dosyalarını istesin ki?

Warum sollte jemand Richies Fallakten wollen?

O dosyalardan bazıları hassas bilgiler içeriyor.

Manche dieser Dateien könnten heikle Informationen enthalten.

Tabii ki bir dosya numaram var.

Natürlich habe ich eine Aktennummer.

Dosyada Strucker'ın deneyleri için gönüllü oldukları yazıyor.

Sie meldeten sich freiwillig für Struckers Experimente.

Bu dosyayı daha önce hiç görmedim.

Ich sah diese Datei noch nie.

Bilgisayar, yeni bir dosya aç.

Computer, eine neue Datei eröffnen.

Takvimler, personel dosyaları, manifestolar, haritalar.

Zeitpläne, Personaldaten, Verzeichnisse, Karten.

Bu dosyaları şahsen götürmem lazım.

Ich muss diese Akten persönlich übergeben.

Size hiç bir personel dosyası vermedik ki biz.

Wir haben Ihnen nie irgendwelche Personalakten gegeben.