federal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bund · Bundesbehörde · Bundesregierung · Bundesrepublik · Bundesgericht · diğer çevirileri

federal Bund

Gidip kendimize federal bir tanık çalalım.

Lasst uns einen Bundes-Zeugen stehlen.

Federal Plaza, Church Caddesi ve Çin Mahallesi'deki postaneler çalışma saatlerini uzattı.

Das Bundes Plaza, Church Street und Chinatown Postämter haben alle erweiterte Öffnungszeiten.

Her eyaletteki ve federal birimlerdeki güvenlik güçleri bu adamı arıyor.

Jede Landes und Bundes Strafverfolgungsbehörde sucht nach diesem Kerl.

federal Bundesbehörde

Silahlı, federal bir teşkilatın başısın.

Sie sind Direktor einer bewaffneten Bundesbehörde.

Kaptan Whitaker, bu NTSB duruşması bir federal teşkilat duruşmasıdır. Bunu anlıyor musun?

Captain Whitaker, die Anhörung des NTSB ist eine Anhörung der Bundesbehörde, verstehen Sie?

Hani federal ajans bu kadar aldatıcı ve hileci olabilir?

Welche Bundesbehörde könnte so hinterhältig und manipulativ sein?

federal Bundesregierung

Bay Garrison federal hükümete hakaret ediyor.

Mr. Garrison beleidigt die Bundesregierung

federal Bundesrepublik

Sayın Langhans, Federal Almanya Cumhuriyeti'ni devirmeyi düşünüyor musunuz?

Herr Langhans, planen Sie den Umsturz der Bundesrepublik Deutschland?

federal Bundesgericht

Federal Mahkeme binasından, muhabir Stacia Vela.

Vom Bundesgericht berichtet Stacia Vela.