foklar

O bir fok, insan değil.

Sie ist eine Robbe.

Foklar çok romantik oluyor.

Robben sind sehr romantisch.

Roland Tiebor'un harika, şaşırtıcı, İnce ruhlu fokları.

Roland Tiebors wunderbare, verblüffende, hochintelligente Seelöwen.

Yok, yok. Yavru bir foku öldürdüğümü sanıyor.

Nein, er denkt, ich habe einen Heuler umgebracht.

Foklar uzun ömürlü romantik ilişkiler kurar.

Robben bilden lang anhaltende, romantische Beziehungen.

Bu Frankie Fok Dudak!

Da ist Frankie Fischlippe!

Sanırım yavru fok köse ve bodurlara söylenen bir şey.

Ich denke, ein Heuler ist ein Haarloser und etwas Stämmiger.

Orkalar, gri balinalar, foklar ve Batı Hindistan Denizayıları.

Orcas, Grauwale, Robben und die westindischen Manatis.

Bir ara, bir fok terbiyecisiyle çalışmıştım.

Ich hab mal mit einem Seehunddresseur gearbeitet.

Çünkü o bir fok balığı.

Weil er eine Robbe ist.