göre için Türkçe-Almanca çeviriler:

sehen · für · Laut · nach · als · zufolge · von · gemäß · Gerücht · entsprechend · diğer çevirileri

göre sehen

Olağandışı bir şey gördün ya da duydun mu?

Haben Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört?

Bize çok daha yakın, seni daha sık görebileceğiz.

Viel näher bei uns, wir würden uns viel öfter sehen.

Tyler'ı en son ne zaman gördünüz?

Wann haben Sie Tyler zuletzt gesehen?

göre für

Sana göre bir şey var.

Wir haben etwas für dich.

Bir profesyonel seks vekiline göre.

Für einen professionellen Sexualassistenten.

O adam sana göre değil.

Der Typ ist nichts für Sie.

göre Laut

Şimdi Bedevi'ye göre kaplumbağalar çok ters yaratıklar.

Denn laut Beduinen sind Schildkröten sehr rückwärtsgewandte Kreaturen.

Son dedikodulara göre.

Laut jüngsten Gerüchten.

Bender'ın sürekli bildirimlerine göre durmaksızın harıl harıl çalıştı.

Er hat sich wirklich rangehalten, laut Benders ständigen Updates.

göre nach

Tahminlerimize göre, çoktan bir düzine Yırtıcı oluşmuş olmalı.

Nach unseren Schätzungen existiert schon ein Dutzend Reapers.

Önce konuya sonra yazara göre.

Thematik, dann nach Autor.

Doktor Bashir'e göre, genetik yapım tamamen Bajorlular'la uyumlu.

Nach Doktor Bashir ist meine genetische Struktur vollkommen bajoranisch.

göre als

Ve sen Jeremy'i uzun süredir tanıyorsun. Onu sadece bir şekilde gördün, Elena'nın kardeşi olarak.

Und du kennst Jeremy schon seit ewig, und du siehst ihn nur auf eine Weise, als Elenas Bruder.

Defiant'ı en son gördüğümde uzayda hareketsiz duruyordu ve etrafı Jem'Hadar gemiler tarafından çevriliydi.

Das letzte Mal, als ich die Defiant sah, kreiste sie leblos im All, umgeben von Jem'Hadar-Schiffen.

Beni bir kahraman olarak gördün?

Hast du mich als Held gesehen?

göre zufolge

Niyeymiş? İnternetteki bir forumda yazana göre panik atak geçiriyor olabilirim.

Einem Internet-Forum zufolge habe ich vielleicht eine Panikattacke.

Rivayete göre, Kongre Carolina'da bir milli park inşa ediyormuş.

Gerüchten zufolge will der Kongress in Carolina einen Nationalpark einrichten.

Warekena kutsal kitabına göre burada olmalı.

Den Warekena-Schriften zufolge sollte es hier sein.

göre von

Açıkça gördüğünüz gibi, ben bir güzel etleri olan bir satıcıyım.

Wie Sie deutlich sehen können, bin ich ein Händler von erlesenem Fleisch.

Görünüşe göre, bir mezarlıktan kalıntılar.

Anscheinend Überreste von einem Friedhof.

Ama Danışman Troi kabuslar gördüğünü söylemişti.

Aber Counsellor Troi berichtete von Albträumen.

göre gemäß

Bay Gumer'a göre ikisi yaklaşık iki yıldır ev arkadaşıymış.

Seit etwa zwei Jahren Zimmergenossinnen, gemäß Mr. Gumer.

Bay büyükelçi, güvenlik kayıtlarınıza göre Gizli Servis'ten Ajan Hurst sizi görmeye gelmiş.

Herr Botschafter, gemäß Ihrer Sicherheitsaufzeichnungen besuchte Sie der Secret Service Agent Hurst.

Evet ama çiftçilerin dediğine göre Rebecca yalnızca hayvan ve mahsulleri gözlemlermiş.

Ja, aber gemäß den Farmern hat Rebecca nur den Viehbestand und die Ernteerträge ermittelt.

göre Gerücht

Son dedikodulara göre.

Laut jüngsten Gerüchten.

Söylentiye göre Shirley Bellinger isimsiz bir mezara gömülmek istiyormuş.

Gerüchten zufolge möchte Shirley Bellinger in einem ungekennzeichnetem Grab beerdigt werden.

Rivayete göre, Kongre Carolina'da bir milli park inşa ediyormuş.

Gerüchten zufolge will der Kongress in Carolina einen Nationalpark einrichten.

göre entsprechend

Tepkime öngörülen standartlara göre işliyor.

Reaktionssequenz entspricht den geforderten Normen.

Atalarımızın adetlerine göre, İmparator dul İmparatoriçe önünde diz çöker, annesinin önündeki bir oğul gibi.

Dem Zeremoniell entsprechend kniet der Kaiser vor der Kaiserin Mutter. Als ein ehrerbietiger Sohn.