gösterileri

Bu tür kahramanlık gösterileri yeni bir şey değildir!

Diese Sorte pathetischer öffentlicher Auftritte ist nichts Neues!

Bizde her gösteri, en şiddetlisi bile. .bir mahvolma isteğidir.

Jede Offenbarung sizilianischen Wesens entspringt einer krankhaften Träumerei.

Böyle bir gösteri gerçekten Oleg'in nüanslarının değerini arttırıyor.

Eine Vorführung wie diese, macht Olegs Nuancen wirklich netter.

Turistler için bir gösteri yapıyor, çay seremonisi.

Sie macht diese Vorführung für Touristen, eine Teezeremonie.

BUGÜN GÖSTERİ YOK MUTLU ŞÜKRAN GÜNLERİ

HEUTE KEINE VORSTELLUNG FROHES THANKSGIVING

İyi bir gösteriydi.

Eine gute Vorführung.

Sana özel bir gösteri hazırladım.

Ich habe eine Spezialshow vorbereitet.

Ancak bu tanıtım gösterisi için Fransa'yı seçeceğim.

Aber für diese Demonstration wähle ich Frankreich.

Sana bir gösteri yapayım.

Ich mache eine Demonstration.

Fevkalade bir gösteriydi.

Eine eindrucksvolle Darbietung.