götürmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

bringen · nehmen · führen · fahren · hinführen · schaffen · wegbringen · fortbringen · hinfahren · abführen · fortschaffen · geleiten · überbringen · wegnehmen · diğer çevirileri

götürmek bringen

O zaman beni geri götürün.

Dann bringen Sie mich zurück.

Üst kata götürün onu!

Bringt ihn sofort nach oben!

Beni eve sen götürmek zorundasın.

Du musst mich nach Hause bringen.

götürmek nehmen

Beni geri götür Baba!

Vater, nimm mich zurück!

Ebeveynlerim beni ve küçük kız kardeşimi her yıl sirke götürürdü.

Meine Eltern nahmen mich und meine kleine Schwester jedes Jahr mit zum Zirkus.

Rose, beni de götür.

Rose, nimm mich mit!

götürmek führen

Bu seken taşlar bizi nereye götürüyor?

Wohin führen uns diese hüpfenden Steine?

Bay Longley. Leydi Barbara ve hizmetçisini palamar kademesine götürün.

Mr. Longley, führen Sie Lady Barbara und ihre Zofe zum Kabelgatt.

Kovin beni, küçük bir laboratuara götürdü.

Kovin führte mich in ein kleines Labor.

götürmek fahren

Çarşamba sabahı, kim beni kösele ayakkabılarıma yeni topuk taktırmaya götürmek ister?

Wer möchte mich Mittwochmorgen fahren, ich brauche neue Absätze für meine Abendschuhe?

Ya da ben götürebilirim seni.

Oder ich kann dich fahren.

Hey, Miles, bizi götürebilir misin?

Hey, Miles, kannst du uns fahren?

götürmek hinführen

Beni oraya götürebilir misiniz?

Könnten Sie mich hinführen?

Eğer beni götürmeye razı olursan.

Wenn Sie breit wären, mich hinzuführen.

Bizi oraya götürebilir misin?

Kannst du uns da hinführen?

götürmek schaffen

Öyleyse o hanım evladı aktörleri oraya götürün.

Dann schafft diese wimmernden Schauspieler-Ärsche dorthin.

Götürün onu buradan.

Schafft ihn raus.

Alice, götür onu buradan!

Alice, schafft sie raus!

götürmek wegbringen

Seni buradan götürmem gerek.

Ich muss Sie hier wegbringen.

Onu ne zaman götürecek?

Wann wird er sie wegbringen?

Seni buradan götürmem için.

Um dich von hier wegzubringen.

götürmek fortbringen

Seni alıp götürmem lazım.

Ich muss Euch fortbringen.

Seni buradan çıkarıp güvenli bir yere götürmeyi.

Dich von hier fortbringen, zu einem sicheren Ort.

Jolene'i de ambülansta götürdüler.

Jolene wurde im Krankenwagen fortgebracht.

götürmek hinfahren

Beni şimdi götürebilir misin, lütfen?

Könntest du mich jetzt hinfahren, bitte?

Belki Maura seni götürebilir.

Maura sollte dich hinfahren.

Bu yüzden, onu Cinzia götürdü.

Also musste Cinzia ihn hinfahren.

götürmek abführen

Bir Falanjist askeri gördük ihtiyar bir adamı götürüyordu.

Wir sahen einen Phalangist Soldat der einen alten Mann abführte.

Hepsi bu kadar, götürün onu.

Das ist alles. Abführen.

götürmek fortschaffen

Seni buradan götürmek zorundalar.

Sie müssen dich hier fortschaffen.

götürmek geleiten

Halbaron, Bayan Gilraen'i köyüne geri götür.

Halbaron, geleite Frau Gilraen zurück zum Dorf.

götürmek überbringen

Bir mektup götürmesini istiyorum.

Ich soll einen Brief überbringen.

götürmek wegnehmen

Bir melek aldı, götürdü!

Ein Angel hat sie weggenommen.