gong için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gong · diğer çevirileri

Gong

gong Gong

CHUCK BARRIS "GONG SHOW" UN SUNUCUSU

CHUCK BARRIS MODERATOR DER GONG SHOW

Ve birinci raunt için gong çaldı.

Der Gong für die erste Runde.

Gong Boliao, Konfüçyüs'ün müridi.

Gong Boliao, Schüler des Konfuzius