halk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Völker, Volk · Leute · PR · Bevölkerungen, Bevölkerung · einheimische · Menschen, Mensch · Öffentlichkeitsarbeit · Volksrepublik · Öffentlichkeit · Volkspartei · Publikum · diğer çevirileri

halk Völker, Volk

Ve Sezar daima yönettiği halkların arzularına saygı duyar.

Und Cäsar hat stets den Willen der unterworfenen Völker respektiert.

Ama halkımız Hitler ve Nazi eşkıyalarının Avrupa'nın.. sorunu olduğunu düşünüyor.

Unser Volk hält Hitler und seine Nazi-Schergen für Europas Problem.

Halkın deyimiyle Hollywood'un ultra yapımcısı, Judd Apatow.

Das Volk ruft Hollywood's Ultra-Produzent, Judd Apatow auf.

halk Leute

Neden kendi halkın seni öldürmek istesin ki?

Wieso sollten deine eigenen Leute dich umbringen wollen?

Senin halkın benimki mi?

Deine Leute oder meine?

Benim halkım oylamada seni seçmedi.

Meine Leute haben Sie abgewählt.

halk PR

Hayır, aslında, Halkla ilişkiler konusunda çalıştım.

Nein, eigentlich arbeite ich in der PR-Branche

Brody, Halkla İlişkiler Departmanı'na devredilmiş.

Brody wurde an ihre PR-Abteilung weitergereicht.

Bu halkla ilişkilerci park yerinizi onayladı mı?

Hat der PR-Mensch Ihren Parkschein abgestempelt?

halk Bevölkerungen, Bevölkerung

Odessa halkı kurtarıcılarını bekliyordu!

Odessas Bevölkerung erwartet ihre Befreier!

Birinci aşama halkı korkutmak, evleri aramak, direnişçileri tutuklamak.

Phase eins: Die Bevölkerung einschüchtern, Häuser durchsuchen, Widerständler verhaften.

Halk, sahil şeridinden uzaklaştırılıyor.

Die Bevölkerung verlässt die Küstengebiete.

halk einheimische

Bir dostum var, yerel halktan.

Ich habe einen einheimischen Freund.

Yerel halktan enteresan bir örnek efendim.

Ein prachtvolles Beispiel der Einheimischen, Mylord.

Yerel halk bizi uyarmıştı.

Die Einheimischen warnten uns.

halk Menschen, Mensch

Bu halkla ilişkilerci park yerinizi onayladı mı?

Hat der PR-Mensch Ihren Parkschein abgestempelt?

Yahudi halkının toptan olarak fiziki imhası ve sözde Nihai Çözüm'ün çerçevesi karşısnda duruşunuz neydi?

Wäs war Ihre Einstellung bezüglich dertotalen physischen Zerstörung derjüdischen Menschen im Rahmen derso genannten "Endlösung"?

Ventax Il'de yaşayanlar tarımla uğraşan bir halk.

Die Menschen auf Ventax Il leben in einer Agrargesellschaft.

halk Öffentlichkeitsarbeit

Özel Ajan Gibbs, Ron Sands, Halkla İlişkiler'den.

Special Agent Gibbs, Ron Sands, Öffentlichkeitsarbeit.

Tshidi Ndifon ÇUB Halkla İlişkiler

Tshidi Ndifon MNU Öffentlichkeitsarbeit

halk Volksrepublik

Çin Halk Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz.

Willkommen in der Volksrepublik China.

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin İletişim Bakanıyım.

Sekretärin der Kommunikation der Demokratischen Volksrepublik von Nord Korea.

halk Öffentlichkeit

Halk bir açıklama isteyecektir efendim.

Die Öffentlichkeit will eine Stellungnahme, Sir.

Çok zekice Bayan Verbanski, halk içinde buluşmak, kendi ekibinizi getirmek.

Sehr schlau, Ms. Verbanski: Treffen in der Öffentlichkeit, Ihr eigenes Security-Team

halk Volkspartei

Halk partili. Solcu.

Anhänger der Volkspartei.

halk Publikum

Gadgetmobil yerini almış durumda. Halk çıldıracak.

Gadgetmobil prescht vor, das Publikum klatscht!