hareket için Türkçe-Almanca çeviriler:

bewegen · sich bewegen · Bewegungen, Bewegung · handeln · Geste · schritt · Tat · aktion · Handlungen, Handlung · Akte, Akt · Taten · verhalten · gehen · benehmen · fahren · rücken · Motion · diğer çevirileri

hareket bewegen

O zaman nasıl hareket ediyor?

Wie bewegt sie sich dann?

Hedefler hareket etti.

Zielobjekte bewegen sich.

İşte orada, hareket ediyor.

Er bewegt sich da unten.

hareket sich bewegen

O zaman nasıl hareket ediyor?

Wie bewegt sie sich dann?

Hiç hareket etmiyor.

Bewegt sich kaum.

Ve hızlı hareket ediyor.

Er bewegt sich schnell.

hareket Bewegungen, Bewegung

Bastırmadan, dairesel hareketlerle evlat.

Sanfte, kreisende Bewegungen, Sohn.

Bir hareket var.

Wir haben Bewegung.

Bir hareket gördüm millet.

Leute, ich sehe Bewegung.

hareket handeln

Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz.

Deshalb müssen wir schnell handeln.

Ben çabuk hareket ettim.

Ich habe schnell gehandelt.

Bazıları, "Neden şimdi harekete geçtin?

Einige mögen fragen, "Warum jetzt handeln?

hareket Geste

Kendini sakinleştirme hareketi.

Eine selbstberuhigende Geste.

Her hareketin bir anlamı var.

Jede Geste hat eine Bedeutung.

Bir saygı hareketi olduğu şüphesiz ya da çaresizlik.

Eine Geste des Respekts, kein Zweifel, oder Verzweiflung.

hareket schritt

Yeni bir hareket.

Ein neuer Schritt.

Bir yanlış hareket, bir pervasız kararda her şeyi kaybederiz.

Ein falscher Schritt, eine leichtsinnige Entscheidung und alles ist verloren.

Riskli bir hareket, Doktor Yang.

Riskanter Schritt, Dr. Yang.

hareket Tat

Yanaşma iskelesi beşte hareket var.

An Andocköffnung fünf tut sich etwas.

Her karar tartışılır, her hareket sorgulanır.

Jede Entscheidung wird diskutiert, jede Tat hinterfragt.

Raja, çok hoş bir hareket bu, ama gerçekten gerek yok.

Raja, das ist sehr nett, aber du musst das wirklich nicht tun.

hareket aktion

Ani hareketlerde bulunmayın.

Keine hektischen Aktionen.

Otonom sinir sistemi, kalp atışlarınız gibi İstem dışı hareketleri kontrol eder.

Das autonome Nervensystem kontrolliert unfreiwillige Aktionen, wie Ihren Herzschlag.

Bu direncin hareketleri, hayatta kalışımızı tehdit etti.

Die Aktionen dieses Widerstandes haben unser Überleben bedroht.

hareket Handlungen, Handlung

Ve ikimiz de hareketlerinin farkındayız.

Wir beide kennen Ihre Handlungen.

Aynı hareketler aynı sonuçları doğurur.

Gleiche Handlung, gleiches Ergebnis.

Yeni hareketler ise yeni sonuçlar.

Neue Handlung, neues Ergebnis.

hareket Akte, Akt

Çünkü tek bir bağışlama hareketi her şeyi değiştirebilir.

Denn ein kurzer Akt der Vergebung kann alles ändern.

Bu intikam hareketi bu cinayet her şeyi değiştirir.

Dieser eine Akt der Vergeltung, dieser Mord verändert alles.

Her devrim, küçük bir hareketle başlar.

Jede Revolution beginnt mit einem kleinen Akt.

hareket Taten

Yanlış hareketler, doğru nedenler.

Falsche Taten, richtige Gründe.

Dil kafa karıştırıcı ama hareketler gayet açık.

Die Sprache ist verwirrend, aber die Taten sind eindeutig.

Bunlar masum bir adamın hareketleri değil, Sarah.

Das sind nicht die Taten eines unschuldigen Mannes, Sarah.

hareket verhalten

Sen de deli bir terörist gibi hareket ediyorsun.

Ja, aber auch Sie verhalten sich wie ein verrückter Terrorist.

Ben deneyimsiz bir gençtim ve öyle hareket ettim

Ich war unerfahren und verhielt mich auch so.

Bay Bayard'ın şüpheli hareket ettiğini gördün mü?

Sahen Sie, daß Mr. Bayard sich verdächtig verhielt?

hareket gehen

Her şey çok hızlı hareket ediyor. Hayat gürültülü ve karmaşık.

Alles geht so schnell, und das Leben ist so laut und kompliziert.

Evet, çok hızlı hareket ederim Bay Deeks.

Ja, ich gehe schnell voran, Mr. Deeks.

hareket benehmen

Bir hayvan gibi hareket ediyorsunuz.

Sie benehmen sich wie ein Tier.

hareket fahren

Curtis, harekete geçiyoruz, Van Nuys Havaalanı.

Curtis, wir fahren los, Van Nuys Airport.

hareket rücken

Gandalf! Düşman harekete geçti!

Gandalf, der Feind rückt näher.

hareket Motion

Bazen senin Parıltı Hareketi'ne olan bağlılığından şüphe ediyorum!

Manchmal zweifle ich an deinem Engagement für "Sparkle Motion".