hemşire için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schwestern, Schwester · Krankenschwester · Krankenschwestern · Pfleger · Pflegerin · Krankenpfleger · diğer çevirileri

hemşire Schwestern, Schwester

Elbette, hazırlanmak için bir hemşireye ihtiyacımız var.

Natürlich brauchen wir zur Vorbereitung eine Schwester.

Bir dakika, hemşire.

Warten Sie, Schwester.

Biraz önce Bayan Brummel ve hemşire Harper ile konuştuk.

Wir haben gerade mit Mrs. Brummell und Schwester Harper telefoniert.

hemşire Krankenschwester

Ölüm döşeğindeki bir hemşire günah çıkardı.

Eine sterbende Krankenschwester machte eine Beichte

Sarlat'lı Marie Clément. Salpétriére'de hemşire.

Marie Clémont, geboren in Sarlat, Krankenschwester.

Howard Ennis iki hapishane memurunu üç doktoru ve bir hemşireyi kaçmadan önce öldürmüş.

Howard Ennis tötete zwei Gefängniswärter, drei Ärzte und eine Krankenschwester, bevor er flüchtete.

hemşire Krankenschwestern

Burada bir sürü hemşireye ihtiyacımız var.

Wir brauchen hier eine Menge Krankenschwestern.

Hemşire vardiyaları Perinatal testler, kişisel dosyalar.

Krankenschwestern Zeitpläne perinatale Prüfung, Personalakten.

Cerrahlar, hemşireler, personel, hastalar.

Chirurgen, Krankenschwestern, Angestellte, Patienten.

hemşire Pfleger

Daha önce erkek hemşire görmedin mi?

Noch nie einen Pfleger gesehen? Nein.

Bir doktorsun, hemşire değil.

Ein Doktor, kein Pfleger.

Ben Dr. Mallard, bu da Hemşire Jimmy.

Ich bin Dr. Mallard, und das ist Pfleger Jimmy.

hemşire Pflegerin

Asil koca ve asil hemşire birbirlerini rahatlatıyor çünkü hasta hala hayatta.

Der edle Gatte und die edle Pflegerin trösten einander. Weil die Patientin noch lebt.

Sonnenwiese yetimhanesinde çok iyi bir hemşire vardı.

Im Kinderheim Sonnenwiese traf ich eine sehr nette Pflegerin.

hemşire Krankenpfleger

Şu hemşireyi durduralım!

Den Krankenpfleger abfangen!