henüz için Türkçe-Almanca çeviriler:

noch · noch nicht · ist · bisher · Gerade · bis jetzt · erst · doch · bislang · diğer çevirileri

henüz noch

Her yıl şiir festivaline bir şiirimle katılırım. Henüz hiç kazanmadım ama

Ich reiche jedes Jahr eins beim Dichterwettbewerb ein, allerdings habe ich noch nie gewonnen.

SEMPLE VARİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR!

SEMPLE-ERBE IMMER NOCH UNBEKANNT!

Henüz liste yok.

Noch keine Liste.

henüz noch nicht

Hayır, hayır, dünya onun için henüz hazır değil.

Nein, nein, nein, die Welt ist dafür noch nicht bereit.

Bunu henüz açıklayamıyorum ama Holtzman bu işin arkasında ve

Ich kann das noch nicht erklären, aber Holtzman steckt dahinter und

Ona henüz her şeyi anlatmadın değil mi?

Du hast ihm noch nicht alles gesagt, oder?

henüz ist

Henüz hiç bir şey olmadı.

Noch ist nichts geschehen!

Alvin henüz bir çocuk.

Alvin ist noch ein Kind.

Sayın yargıç, henüz çözülmemiş bir mesele daha var.

Euer Ehren, eine Angelegenheit ist noch ungeklärt.

henüz bisher

Elimizde henüz bir şey yok. Ne?

Wir haben bisher noch gar nichts.

Başka bilgi yok henüz.

Keine anderen Infos bisher.

Henüz hiçbir şey duymadılar.

Sie hörten bisher noch garnichts.

henüz Gerade

Henüz çiş yapıyorum.

Ich pinkele gerade.

Çünkü, burada, henüz üzerimize yöneltilen, bir dünya sistemiyle mücadele ediyoruz.

Weil wir hier ein Weltsystem bekämpfen, das uns gerade übergestülpt wurde.

Dartmouth, Eleanor, Beaver, henüz limana yanaştılar, hepsi çay dolu.

Die "Dartmouth", die "Eleanor", die "Beaver", gerade eingelaufen, vollbeladen mit Tee.

henüz bis jetzt

Hayır, henüz bir şey yok.

Nein, bis jetzt nichts.

Hiçbir şey. Henüz.

Nichts, bis jetzt.

Henüz bir şey yok Şerif.

Bis jetzt nichts, Sheriff.

henüz erst

Yeni parmak izi henüz dün bulunmuş.

Der neue Abdruck wurde erst gestern gefunden.

Eğer Kira henüz bilimsel olarak tanımlanmayan ilk klon çocuksa güvenemezsin.

Nicht, wenn Kira das erste Kind eines Klons ist, wissenschaftlich nicht klassifiziert.

Ancak yolculuk henüz yeni başladı.

Aber die Reise hat erst begonnen.

henüz doch

Tabii ki Boris'in kimliğini sakladı. Zaten lsabelle henüz tanımıyordu onu.

Natürlich verheimlichte sie Boris' Identität, doch Isabelle kannte ihn ohnehin nicht.

Ve henüz kortikal işlemcindeki veri dosyaları bozulmamış görünüyor.

Doch die Datendateien in Ihrem Schädelprozessor sind intakt.

henüz bislang

Henüz hiçbir şey doğrulanmadı.

Bislang wurde nichts bestätigt.