ilan için Türkçe-Almanca çeviriler:

erklären · Flyer · Anzeige · verkünden · Kriegserklärung · Annonce · Ankündigung · anzeigen · diğer çevirileri

ilan erklären

Sizi karı koca ilan ediyorum.

"Ich erkläre Sie hiermit

Barış Muhafızları ve Scarran'lar birbirlerine savaş ilan ettiler.

Die Peacekeeper und Scarraner haben sich gegenseitig den Krieg erklärt.

Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.

Und hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau.

ilan Flyer

Sadece bu ilanı al ve eğer bu bebeği görürsen

Nehmen sie einfach den Flyer und wenn sie das Baby sehen

Joanne ve ben ilan bastırdık.

Joanne und ich haben Flyer gedruckt.

Etrafta onları soruyordum, el ilanları asmıştım.

Ich habe herumgefragt, habe Flyer aufgehängt.

ilan Anzeige

Bir ilan vermek istiyorum.

Ich möchte eine Anzeige aufgeben.

Bende cevap verdim ve iki gün sonra başka bir ilanda,"iyi geceler hiç kimse, iyi geceler fırça"yazıyordu.

Also antwortete ich und zwei Tage später eine weitere Anzeige, "gute Nacht, Niemand, Gute-Nacht-Pinsel.

O da dedi ki "New York Times'a bir ilan verip

Er sagt: " Ich setze eine Anzeige in die New York Times

ilan verkünden

Fermanımı ilan edin!

Verkündet meinen Erlass!

Söyleyeceklerimi bütün herkese ilan edin! Lu Buwei bir haindi!

Verkündet aller Welt, dass Buwei ein Verräter ist.

ilan Kriegserklärung

Fransayla İspanya arasında savaş ilan edilmesi anlamına gelecektir.

Würde einer Kriegserklärung zwischen Frankreich und Spanien gleichkommen.

Korkarım Zeon'a karşı bir savaş resmi olarak ilan edilecek.

Es wird leider eine offizielle Kriegserklärung gegen Zeon sein.

ilan Annonce

Bu kişisel ilanların bedeli nedir?

Was kosten diese persönlichen Annoncen?

Bud hoş biri ve yalnız olduğunu biliyorum, çünkü kişisel sütunlara ilan veriyor.

Bud ist süß, und ich weiß, dass er einsam ist. Er hat Annoncen aufgegeben.

ilan Ankündigung

Özel yapım kartlar, davetiyeler, ilanlar.

Individuelle Karten: Einladungen, Ankündigungen.

ilan anzeigen

Bir İnternet ilanına yanıt vermeyeceğim.

Ich antworte doch nicht auf Internet-Anzeigen.