imzalı

Belki ben de sizin gibi o pahalı anlaşmalardan birine imza atmalıyım.

Vielleicht sollte ich einen dieser Exklusivverträge abschließen wie ihr.

Bu anlaşmalardan birinde bir imza eksik.

Einer dieser Urkunden fehlt eine Unterschrift.

Süs eşyaları, biblolar, imzalı fotoğraflar.

Kitsch, Plunder, signierte Fotografien.

Bu imzayı bir grafiti gibi düşünün.

Diese Signatur ist wie ein Graffiti-Tag.

Ama onun için imza atmıştın.

Aber Sie haben dafür unterzeichnet.

Yoksa bir imza yeter mi?

Oder reicht meine Unterschrift?

Ateş ettikleri silahlar Klingon imzası taşıyordu.

Dieser Disruptorstoß hatte eine klingonische Signatur.

Kalemler ayrıca imza için de kullanılır.

Stifte werden auch für Unterschriften verwendet.

Hoyt'un hiçbir çırağı kendi imzasını eklememişti.

Hoyts Schüler hatten keine eigenen Signaturen.

Burada bir imza var!

Da ist eine Signatur!