kalıpları

Kalıp tanımlama, sözdizimsel algoritmalar, sezgisel işlevler.

Mustererkennung, syntaktische Algorithmen, heuristische Funktionen.

Ben burada kalıp o çocuklara yardım edeceğim.

Ich werde hier bleiben. Ich werde diesen Kindern helfen.

Ayrıca büyük bir kalıp sabun da getireceğim.

Ich werde auch noch ein großes Stück Seife mitbringen.

Karmaşık bir biyoelektriksel kalıp sergiliyorlar.

Sie enthalten ein komplexes bioelektrisches Muster.

Burada bir kalıp seziyorum.

Ich spüre hier ein Muster.

Daha çok bir sinyal, tekrarlayan bir kalıp.

Eher ein Signal, ein sich wiederholendes Muster.

Burada bir reçine kalıbı buldum.

Ich habe hier eine Harzgießform.

Bir kalıp peynir.

Einen Kopf Käse.

Moleküler kalıpları hala orada olmalı.

Ihre Molekularmuster könnten noch vorhanden sein.

Kalıbı iyi beslenmiş popolarınıza göre yapılmış.

Geformt nach Ihren wohlgenährten Ärschen.