kalan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Reste, Rest · übrig · restlich · Überbleibsel · verbleibend · diğer çevirileri

kalan Reste, Rest

Geri kalan kısmı yüksek frekanslı işlem algoritmaları tarafından yapılır.

Der Rest wird automatisch von hochfrequenten Handelsalgorithmen ausgeführt.

Günlüğün geri kalanı Vatican tarafından yok edilmiş.

Der Rest dieses Logbucheintrages wurde von Rom geheim verwahrt.

Geri kalanı için planlarım var.

Für den Rest habe ich Pläne.

kalan übrig

Belki orada kalan bir inşaat vincidir.

Vielleicht ein übrig gebliebener Baukran.

Geriye kalan herşey Romulan.

Alles Übrige ist romulanisch.

Önemli değil. Evet, şu anda evrende kalan en önemli şey bu.

Doch, es ist die wichtigste Sache, die noch im Universum übrig ist.

kalan restlich

Kalan kara kutuları da bulacağız ve sonra Percy'i öldüreceğiz.

Wir werden die restlichen Blackboxen finden und werden dann Percy töten.

Ben de kalan çadırlara bakarım.

Ich überprüfe die restlichen Zelte.

Peki ya kasabanın geri kalanı?

Was ist mit der restlichen Stadt?

kalan Überbleibsel

Scav ordusundan kalanlar operasyonu bozmaya devam ediyor.

Überbleibsel der Plündererarmee behindern weiterhin die Operation.

Ken bir kalıntı; başka bir çağ ve başka bir ülkeden kalan biri.

Ken ist ein Überbleibsel aus einem anderen Zeitalter, einem anderen Land.

Arta kalanlara sen liderlik et.

Du betreust die Überbleibsel.

kalan verbleibend

Damakta kalan meyvemsi bir bukesi de olmasın sakın?

Hat es eine fruchtige Note, die auf der Zunge verbleibt?