kanal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kanal · Kanäle · Sender · Channel · Leitung · Graben · Rohr · diğer çevirileri

Kanal

kanal Kanal

Bir kanal açın, Bay Worf.

Einen Kanal öffnen, Mr Worf.

Bilgisayar, Carolina'ya güvenli bir kanal aç.

Computer, öffne einen sicheren Kanal zur Carolina.

Kanalı kapatın, Bay Worf.

Kanal schließen, Mr Worf.

kanal Kanäle

Tüm kanalları açın.

Alle Kanäle öffnen.

Bu şehirdeki yayınlarda farklı kanallar da var.

Hey, der Fernsehr hat andere Kanäle in dieser Stadt!

Tüm kanallar ve frekanslar boş.

Alle Kanäle und Frequenzen sind frei.

kanal Sender

Bu kanalı başka bir yerde bulamıyorum.

Diesen Sender kann ich sonst nirgends empfangen.

Santa Barbara" Aynı saatte ama başka kanalda.

Santa Barbara", selbe Zeit aber ein anderer Sender.

Tüm yerel kanal yayınlarını ele geçirdi.

Er hat alle lokalen Sender übernommen.

kanal Channel

Video blogu değil aslında, YouTube kanalı.

Kein Videoblog, es ist ein YouTube-Channel.

Hayır, Tarih Kanalı.

Nein, History Channel.

Disney Kanalı için oldukça önemli bir seçme.

Eine ganz spezielles Vorsprechen für den Disney Channel.

kanal Leitung

Tuvok, bu modülün bir yerlerinde uyumlu bir mikro-güç kanalı olmalı.

Tuvok, in diesem Modul müsste sich eine kompatible Leitung befinden.

Bu kanallar, jelasit kaplamaları ile kaplanmış.

Diese Leitungen sind mit Gallicit umhüllt.

kanal Graben

Grey burada harika bir cerrah olacak ama sen yolun kenarında kanal kazıyor olacaksın.

Grey hier wird eine Chirurgin, während du am Straßenrand Gräber gräbst.

kanal Rohr

Her kanalı, her lağım kuyusunu arayın.

Durchsucht jeden Kanal, jedes Rohr.