kaos için Türkçe-Almanca çeviriler:

Chaos · diğer çevirileri

kaos Chaos

Kaos kar demektir.

Chaos bedeutet Profit.

Düzen yok, daha çok kaos var.

Nichts in Ordnung. Eher Chaos.

Tüm bu kaos, e-mailler, banka hesapları

All dieses Chaos Emails, Bankkonten, das Netz.