kasırga için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tornado · Hurrikan · Orkane, Orkan · Wirbelsturm · Sturm · Wirbelstürme · Wirbelwind · diğer çevirileri

kasırga Tornado

Kasırga gelirse, seni ben korurum.

Tornado-Jungfrau, ich beschütze dich.

Oklahoma'daki tornadolar Florida Kasırgaları.

Tornados in Oklahoma, Florida Hurrikans.

Ya da bir kasırga götürse seni?

Oder ein Tornado dich erwischt?

kasırga Hurrikan

Jeanne, Frances ve Ivan kasırgaları, bunların arasındaydı.

Hurrikan Jeanne und Frances und Ivan waren darunter.

Kasırga diyorum, Laura.

Ein Hurrikan, Laura.

Oklahoma'daki tornadolar Florida Kasırgaları.

Tornados in Oklahoma, Florida Hurrikans.

kasırga Orkane, Orkan

Başkan bu hafta kasırganın vurduğu Georgia'yı ziyaret edecek.

Designierter Präsident besucht diese Woche vom Orkan betroffenes Georgia

Ben seller ve kasırgalar istiyorum siz bana damlalar ve ıslıklar veriyorsunuz!

Ich frage nach Wolkenbrüchen und Orkanen und ihr antwortet mit Getröpfel und Geblase!

Uluyan bir kasırgadan daha kuvvetli.

Mächtiger als ein rasender Orkan.

kasırga Wirbelsturm

Bir kasırga gibi.

Wie der Wirbelsturm.

kasırga Sturm

Yani eğer Daymo kasırgadan hemen önce tutuklandıysa

Also, wenn Daymo kurz vor dem Sturm festgenommen wurde

kasırga Wirbelstürme

Bu bir sembol. Tainoların Kasırga tanrısının sembolü.

Es ist ein Symbol, von dem Taino-Gott der Wirbelstürme.

kasırga Wirbelwind

Pekala kasırga, durulmanın zamanı geldi.

Ok, Wirbelwind, Schluss mit der Tollerei.