kat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Stock · Kat · Etage · verdoppeln · Stockwerke, Stockwerk · Mal · Schicht · Falte · geschoss · diğer çevirileri

kat Stock

Üçüncü kat, güneybatı köşe.

Dritter Stock, südwestliche Ecke.

Hangi kat, lütfen?

Welcher Stock, bitte?

İkinci katta, solda Bay Brigadier.

Zweiter Stock links, Oberführer.

kat Kat

Kat, yardımına ihtiyacım var.

Kat, ich brauche deine Hilfe.

DJ Retchid Kat kim?

Wer ist DJ Retched Kat?

O Kit-Kat'a ihtiyacım var.

Ich brauche dieses Kit Kat.

kat Etage

Dördüncü kat, beşinci kat.

Vierte Etage, fünfte Etage.

Iki kata daha ihtiyacimiz var Reina.

Ferrer? Hier fehlen noch zwei Etagen.

Bu kat halka kapalı.

Diese Etage ist gesperrt.

kat verdoppeln

Ödediğinizin iki katını veririm.

Ich verdopple euren Kaufpreis.

Belki de ders saatlerini iki katına çıkarmalıyız.

Vielleicht sollten wir die Lektionen verdoppeln.

Hayır, hasarı iki katına çıkaracağız.

Nein, wir verdoppeln den Schadensanspruch.

kat Stockwerke, Stockwerk

Beş kat aşağıda yaşıyorum ben.

Ich lebe fünf Stockwerke weiter unten.

Psikiyatri üçüncü katta.

Psychiatrie, drittes Stockwerk.

Rıhtım civarındaki binalardan birine altı kat tırmandı, balkona atladı ve Van Coon'ı öldürdü.

Er erkletterte sechs Stockwerke eines Docklands Apartmenthauses, sprang auf den Balkon und tötete Van Coon.

kat Mal

Bil bakalım kim olimpiyatlara katılıyor?

Rate mal, wer Olympiateilnehmer wird. Wer?

Ben yukarı kata bir bakayım.

Ich werde mich mal oben umsehen.

Ölümcül dozda, beş kat fazla..

Tödliche Dosis, fünf Mal zuviel.

kat Schicht

Bir kat da yeterli, Jay.

Eine Schicht reicht, Jay.

kat Falte

Kendi çoraplarını kendin katla.

Falte deine Socken selbst.

kat geschoss

Müdür William Smithers A Katındaki konferans salonuna çağrılıyor.

Gefängnisdirektor William Smithers zum Konferenzraum Geschoss A.