katmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

mitmachen · teilnehmend, teilnehmen · beitreten · zustimmen · begleiten · treten · nehmen · teilen · diğer çevirileri

katmak mitmachen

Ama belki de bize katılmak istersiniz.

Aber vielleicht möchten Sie mitmachen?

Kimseyi katılması için zorlamıyorum.

Ich zwinge niemanden dazu, mitzumachen.

Hadi dostum, sen de katılmak ister misin?

Hey, komm schon, willst du mitmachen?

katmak teilnehmend, teilnehmen

Ben de katılmak isterim.

Ich würde gern teilnehmen.

Siz de katılacak mısınız Efendim?

Werden Sie teilnehmen, Sir?

Ne zamandan beri hastanın ayırıcı tanı tartışmasına katılmasına izin veriyorsun?

Seit wann lassen Sie Patienten, an der Differentialdiagnose teilnehmen?

katmak beitreten

Kitap kulübüne katılmak zorunda kalmıştım.

Ich musste einem Buchclub beitreten.

Asilere mi katıldın? Sen mi?

Du bist den Rebellen beigetreten?

Dünya Kuvvetleri'ne ne zaman katıldın?

Wann sind Sie den Erdstreitkräften beigetreten?

katmak zustimmen

Ama onlara katılmak zorundayım.

Aber ich muss ihnen zustimmen.

Vedek Bareil gözlemci olarak görüşmelere katılmamı önerdi, Kai Winn de kabul etti.

Vedek Bareil schlug vor, ich solle als unparteiischer Beobachter teilnehmen, und Kai Winn hat zugestimmt.

Kaptan, Dr. Daystrom'a katılmak durumundayım.

Captain, ich muss Dr. Daystrom zustimmen.

katmak begleiten

Bize katılmak ister misin?

Willst du uns begleiten?

Bana katılmak ister misin?

Willst du mich begleiten?

Lily, bize katılmak ister misin?

Lily, möchtest Du uns begleiten?

katmak treten

Beş yıl önce Ulusal Güvenlik'e katılmış.

Trat vor fünf Jahren dem Heimatschutz bei.

Bu yüzden Sömürge Hizmeti'ne katıldı ve Afrika'da baraj inşa etti.

So trat er in den Kolonialdienst ein, und baute einen Damm in Afrika.

Eski başkanlardan Kramer ve Douglas bağımsız olarak seçime katıldı.

Die Expräsidenten Kramer und Douglas treten als Unabhängige zur Wahl an.

katmak nehmen

Her birimiz bir kata

Jeder nimmt eine Etage.

Ed Deline gibi kimseyi sevmeyen bir adam bile onu aileye kattı.

Selbst ein Mann wie Ed Deline, der niemanden mag, nahm ihn unter seine Fittiche.

Kat, Collishaw, sizler bu tarafa.

Kat, Collishaw, ihr nehmt die Seite.

katmak teilen

Okul aktivitelerine katılmak, onun tedavisinin bir parçası.

An Schulaktivitäten teilzunehmen ist ein Teil ihrer Genesung.

Laverne amcam, Flint'te ki Büyük Oturma Eylemi'ne katılmıştı.

Mein Onkel Laverne nahm am großen Flint-Sitzstreik teil.