kesin için Türkçe-Almanca çeviriler:

sicher · definitiv · präzise, präzis · genau · bestimmt · endgültig · gewiss · exakt · recht · strikt · fest · absolut · akkurat · direkt · richtig · schlüssig · diğer çevirileri

kesin sicher

Ama kesin olan bir şey var ki..

Aber eine Sache ist sicher

Bir şey kesin

Eins ist sicher.

Bir tuzak olduğu kesin.

Es ist sicher eine Falle.

kesin definitiv

Şimdi sanıyorum kesin bir mahkeme tarihimiz var.

Ich glaube, wir haben einen definitiven Gerichtstermin.

O zaman kesin kokain almam lazım.

Dann brauche ich definitiv Kokain.

Bu senin için yeterince kesin mi? Evet.

Ist das definitiv genug für Sie?

kesin präzise, präzis

Astronomi çok kesin bir bilim dalıdır.

Astronomie ist eine präzise Wissenschaft.

Yazar orijinal ve dışavurumcu imgeler oluşturmak için anımsatıcı ve kesin kelimelerseçmiş.

Ein Schriftsteller wählt präzise und anschauliche Worte, um originelle und ausdrucksstarke Bilder hervorzurufen.

Kesin bir terminoloji ile.

JANE: Ähem. Präzise Terminologie.

kesin genau

Kimse kesin bir şey bilmiyor.

Niemand weiß etwas genaues.

Trisha Seward'ın boğazı da aynı Kwon gibi kesilmişti. O da bir fahişeydi

Trisha Sewards Kehle wurde genau wie Kwons durchgeschnitten, sie war Prostituierte

Bilgisayar, bu görüntünün kesin zaman indeksini ayır.

Tuvok. Computer, isoliere den genauen Zeitindex dieses Bildes.

kesin bestimmt

Benimki akşamdan kalma, orası kesin.

Meins ist bestimmt verkatert!

Daha kötüdür kesin, değil mi?

Ist bestimmt schlimmer, oder?

Bunda kesin kan var.

Da ist bestimmt Blut drin.

kesin endgültig

Bu sefer kesin gidiyorum.

Diesmal gehe ich endgültig.

Evet, ama sadece kargaşa, kesin bir sonuç yok gibi.

Aber es ist ein Chaos, es gibt z.B. keine endgültigen Ergebnisse.

Şey, henüz kesin bir şey yok.

Es ist noch nicht endgültig.

kesin gewiss

Önerinizde kesin bir mantık var, Doktor.

Ihr Vorschlag hat eine gewisse Logik, Doktor.

Bu da kesin bir güvenlik sağlıyor.

Das gibt eine gewisse Sicherheit.

Benim için zafer kesin.

Mein Sieg ist gewiss.

kesin exakt

Arkeoloji kesin bir bilim değildir.

Archäologie ist keine exakte Wissenschaft.

Çünkü Bay Angier, kesin bilim kesin bir bilim değildir.

Weil die exakte Wissenschaft leider keine exakte Wissenschaft ist.

kesin recht

Kes sesini! Haklarımı biliyorum.

Klappe, ich kenne meine Rechte.

Sağa dönün mekanik odasına gidin, asansörün kilidini açmak için gerilim kablosunu kesin. Nasıl?

Geht rechts zum Mechanikraum, und schneidet das Spannungskabel des Aufzugsschloss durch.

kesin strikt

Bay Yasumoto kesin talimatlar verdi.

Mr. Yasumoto hat strikte Anweisungen gegeben.

Sana kesin bir emir veriyorum.

Ich gebe Ihnen den strikten Befehl.

kesin fest

Mızlanmayı kes ve sıkı tut.

Gähn nicht und halt dich fest.

kesin absolut

Kesin, bayan Teasdale davetiyeleri hazırlarken yardım ettim.

Absolut, ich habe Mrs. Teasdale mit den Einladungen geholfen.

kesin akkurat

Soruları tam ve kesin cevapla.

Beantworte Fragen präzise und akkurat.

kesin direkt

Bay Bishop'un yöneticisi çekleri yanlışlıkla direk olarak Bayan Sharma adına kesmiş.

Mr. Bishops Geschäftsführer hat die Schecks fälschlicherweise direkt an Ms. Sharma ausgestellt.

kesin richtig

Bu, kesin bir gerçek değil.

Das ist nicht unbedingt richtig.

kesin schlüssig

Culper casuslarının var olduğuna dair kesin kanıtlarım var.

Nun, ich habe schlüssige Beweise, dass die Culper-Spione doch existieren.