kesmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

geschnitten, schneiden · abschneiden · durchschneiden · aufhören · bestimmen · unterbrechen · zerschneiden · abbrechen · fällen · hauen · abtrennen · aufschneiden · abheben · abschalten · anschneiden · ausschneiden · trennen · beschneiden · kürzen · hacken · schlachten · verkürzen · diğer çevirileri

kesmek geschnitten, schneiden

Çeneni kapa, yoksa seni kesmek zorunda kalacağım.

Halt's Maul, oder ich muss dich schneiden, Schwester.

Kadın kurban, kesilerek parçalara ayrılmış.

Ein weibliches Opfer in Stücke geschnitten.

Ve iki yıl sonra da bileklerindeki damarları kesti ve öldü.

Zwei Jahre später schnitt sie sich die Pulsadern auf und starb.

kesmek abschneiden

Bütün kaçış yolları kesilmiş durumda.

Alle Fluchtwege sind abgeschnitten.

Dudakları kesilmiş. Büyük ihtimalle senin tarafından.

Ihre Lippen wurden abgeschnitten, wahrscheinlich von Ihnen.

Ancak bir şey onu kesmiş.

Aber etwas hat es abgeschnitten.

kesmek durchschneiden

Trisha Seward'ın boğazı da aynı Kwon gibi kesilmişti. O da bir fahişeydi

Trisha Sewards Kehle wurde genau wie Kwons durchgeschnitten, sie war Prostituierte

Will Ellis senin halatını kesmişti.

Will Ellis hat Ihr Seil durchgeschnitten.

Çünkü o senin halatını kesmişti.

Weil er Ihr Seil durchgeschnitten hat.

kesmek aufhören

Kes şunu, seni aptal inek!

Aufhören, Sie dumme Kuh!

Bayanlar kesin şunu!

Meine Damen, aufhören!

Gidebiliyorlar, evet. Fakat iki hafta önce, sualtı işaret kulemiz, yer belirleyici sinyal göndermeyi kesti.

Gehen, ja, aber vor zwei Wochen hat unsere Unterwassersignalstation aufgehört, ihr Positionssignal auszusenden.

kesmek bestimmen

Benimki akşamdan kalma, orası kesin.

Meins ist bestimmt verkatert!

Daha kötüdür kesin, değil mi?

Ist bestimmt schlimmer, oder?

Bunda kesin kan var.

Da ist bestimmt Blut drin.

kesmek unterbrechen

Bu Müsabakayı kısa bir duyuru için kesmek zorundayım!

Wir unterbrechen diese Schlägerei für eine kurze Durchsage!

Veri güncellemesi yarıda kesildi.

Der Datentransfer wurde unterbrochen.

Muhabbetinizi kesmek istemem ama bu çok aptalca.

Ich unterbreche nur ungern, aber das ist verdammt blöd.

kesmek zerschneiden

O elbiseleri kesip parçalayabilirsiniz.

Sie können die Kleider zerschneiden.

Cesedi kesip organlarını çıkarıyorlar.

Körper und Eingeweide zerschneiden.

kesmek abbrechen

Bu nedenle akustik zemin incelemesi yarıda kesildi.

Deswegen wurde eine akustische Bodenprüfung vorzeitig abgebrochen.

Muhabere kesildi efendim.

Übertragung abgebrochen, Sir.

kesmek fällen

Bir tuzak olduğu kesin.

Es ist sicher eine Falle.

Sanırım bu kesin bir şey.

Ich denke, das ist der Fall.

kesmek hauen

Esmer tenli, saçları biçimsiz kesilmiş.

Dunkle Haut. Ruppig geschorene Haare.

Ve annem ortadan ikiye kesilmiş ve derisinin her santimetresi yüzülmüş.

Und meine Mutter, mittendurch aufgeschlitzt, mit abgezogener Haut.

kesmek abtrennen

Elleri ve ayakları kesilmiş.

Beide Hände und Füße abgetrennt.

kesmek aufschneiden

Tam olarak aynı şekilde kesilmiş. Biraz dinlenebilirsin.

Sie wurde auf genau die gleiche Weise aufgeschnitten.

kesmek abheben

Bir dakika, ben kesmek istiyorum.

Einen Moment, ich möchte abheben.

kesmek abschalten

Anti-madde dengesizliğine girince fazerler otomatik olarak kesilmişti.

Bei einem Antimaterien Ungleichgewicht werden die Phaser automatisch abgeschaltet.

kesmek anschneiden

Hey, Gonzo"nun pastasını sen mi kestin?

Hey, du! Hast du Gonzos Kuchen angeschnitten?

kesmek ausschneiden

El Paso'ya taşınmak kullanılmış plak dükkânında çalışmak Tommy ile sinemaya gitmek kupon kesmek.

Nach El Paso ziehen in einem Secondhand-Plattenladen arbeiten mit Tommy ins Kino gehen Gutscheine ausschneiden.

kesmek trennen

Atın derisini yüzerken, Ernest Bruyet uyluk atardamarını kesmişti.

Ernest Bruyet trennte sich dabei die Oberschenkel-Schlagader durch.

kesmek beschneiden

FBI'yla olan ilişkimiz kesildi.

Unser FBI-Zugang wurde beschnitten.

kesmek kürzen

Her şey kesildi.

Alles wird gekürzt.

kesmek hacken

Ya da Casey'nin elini kesmek.

Oder wir hacken Caseys Hand ab.

kesmek schlachten

Bir sığır sürüsünü kesmek gibi.

Wie das Schlachten einer Herde Rinder.

kesmek verkürzen

Yoksa benim için kestirmeden mi anlattın?

Oder haben Sie es für mich verkürzt?