kişi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Personen, Person · Leute · Mensch · man · Individuum, Individuen · Kontakt · Persönlichkeit · Größe · diğer çevirileri

kişi Personen, Person

Burada kaç kişi yaşıyor?

Wie viele Personen leben hier?

Dört kişi. Kapıcı, iki müşteri ve bir Kazak.

Vier Personen ein Pförtner, zwei Kunden und ein Kosak.

O büyük bir teknisyendi. Ama benim için, manevi bir kişi değildi.

Er war ein großer Techniker, aber keine spirituelle Person.

kişi Leute

Burada kaç kişi var?

Wie viele Leute sind hier?

Bir sahne için çok kişi çalışıyor.

Ziemlich viele Leute für eine Bühne.

Pek çok kişi onu dinlemeye başladı.

Viele Leute fangen an ihm zuzuhören.

kişi Mensch

Belli bir kişi için rica ediyorum, bir arkadaş için.

Ich bitte für einen bestimmten Menschen, für einen Freund.

İki kişi, bir hayatı yaşıyor.

Zwei Menschen leben Eines.

Evcil köpekler, yüzlerce kişiyi öldürdü.

Haushunde haben hunderte von Menschen getötet.

kişi man

Bunun için, bir kişi yemek ve su olmadan gitmelidir.

Für sie muss man ohne Nahrung und Wasser auskommen.

Kişiyi bir mekânda yok edersin ve başka bir mekânda tekrar yaratırsın.

Man würde es an einem Ort zerstören und an einem anderen wiedererschaffen.

Sevişmek için iki kişi gerekir, Danny.

Für Sex braucht man zwei, Danny.

kişi Individuum, Individuen

Bir kişiyi buraya ışınlayabilirsiniz.

Sie dürfen ein Individuum herüberbeamen.

Ama şimdi, ben bir kişiyim ve o aynı sesler beni korkutuyor.

Jetzt bin ich ein Individuum und dieselben Stimmenmachen mir Angst.

Bunlar, iyi eğitilmiş kişiler.

Das sind hochtrainierte Individuen.

kişi Kontakt

Cole Harmon'ın irtibata geçtiği kişileri inceledim.

Ich bin Cole Harmons Kontakte durchgegangen.

İletişimde olduğum tek kişi Jappe.

Jappe ist mein einziger Kontakt.

kişi Persönlichkeit

Sen Ray'in kişiliğini küçümsüyorsun.

Du unterschätzt Rays Persönlichkeit.

kişi Größe

Bu kişisel ilanlarda kullandıkları "Rubenesk"ya da" kilosu boyuyla orantılı." Kelimeleri gibi.

Das ist ein gebräuchlicher Begriff in Kontaktanzeigen. Wie "Rubensfigur"oder" proportional der Größe angemessen".