kullanmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

benutzen · verwenden · nutzen · einsetzen · brauchen · gebrauchen · lenken · anwenden · bedienen · setzen · steuern · führen · umgehen · legen · sich bedienen · stecken · diğer çevirileri

kullanmak benutzen

Geçen hafta bir bisiklet pompası kullanmak zorunda kaldım.

Ich musste letzte Woche eine Fahrradpumpe benutzen.

Tahta kurşunlar kullanıyorlar.

Sie benutzen Holzkugeln.

Başkan Yardımcısı, bu saldırıdaki en yetkili adamdı. Seni kullanmak isteyecektir.

Der Vizepräsident, der entscheidende Mann des Drohnenangriffs, wird dich benutzen wollen.

kullanmak verwenden

Başka bir kelime kullanmak ister miydin?

Wollen Sie ein anderes Wort verwenden?

Kanola yağı kullanıyorlar.

Sie verwenden Canola-Öl.

Belki de bunu bir soruşturma başlatmak için kullanabilirsin.

Vielleicht kannst du das verwenden, um eine leise Ermittlung anzufangen.

kullanmak nutzen

Sendikanın içindeki bağlantılarımızı kullanırız baba.

Wir nutzen unsere Gewerkschaftskontakte, Paps.

Bazı kültürler ilaç ve afrodizyak üretmek için hayvan organları kullanırlar.

Manche Kulturen nutzen Tierorgane für Medizin und Aphrodisiaka.

Bunlar silah kaçakçısı, ve yetimhaneyi paravan olarak kullanıyorlar.

Das sind Waffenhändler und sie nutzen das Weisenhaus als Schutz.

kullanmak einsetzen

Genetik olarak kodlanmış bir işaretleyici, ekseriyetle izleme veya tanımlama için kullanılır.

Eine genetisch codierte Markierung. Wird meistens eingesetzt zur Verfolgung oder Indentifkation.

Depresyon ve katatoni için çok sık kullanılan bir yöntemdir.

Sie wird oft bei der Behandlung von Depression oder Katatonie eingesetzt.

İnsansız hava araçları, kurumlarda casusluk için kullanılırdı.

Aha. Drohnen werden für Firmenspionage eingesetzt.

kullanmak brauchen

Bana ihtiyacın olursa, bu kordon çarpmasını kullan.

Wenn Sie mich brauchen, benutzen Sie diesen Fadenimpakt.

Alexander, yaban arısını kullanabiliriz.

Alexander, wir brauchen Hummelchen.

Bunu yapan, C.G.l. terminalini ve tarama programlarını kullanmış olmalı.

Dafür braucht man ein Central-Terminal und einen Scan-Quadranten.

kullanmak gebrauchen

Yeni bir takım elbise kullanabilirsin.

Sie könnten einen Anzug gebrauchen.

Her ikisini de kullanabiliriz.

Wir könnten beides gebrauchen.

Ne? Kullanılmış kask pedleri.

Hunderte von gebrauchten "No-Drip

kullanmak lenken

Hey! Bu uçan şemsiyeyi kim kullanıyor?

Wer lenkt diesen fliegenden Regenschirm?

Öyle mi? Peki bu saldırı kızağını kim kullanıyordu?

Und wer hat diesen taktischen Angriffsschlitten gelenkt?

Sen kullan, ben iterim.

Du lenkst, ich schiebe.

kullanmak anwenden

Şirin-fu'da mavi kuşak sahibiyim ve kullanmaktan da korkmam.

Ich habe einen blauen Schlumpf-Fu-Gürtel und ich werde ihn anwenden.

Hiper Sürüş'ü bir kapı olmadan kullanmak mı?

Den Hyperdrive ohne ein Gate anwenden?

Ama Porthos, kaba kuvvet kullanacaktır.

Porthos hingegen wird rohe Gewalt anwenden.

kullanmak bedienen

Bir çeşit gizlenme teknolojisi kullanıyorlarmış.

Sie bedienten sich einer Art Tarnkappen-Technologie.

İnsan-hayvanlar makine mi kullanacak?

Tiermenschen, die Geräte bedienen?

Forklifti Jesse kullanıyordu. Ben değil.

Jesse bedient den Gabelstapler, nicht ich.

kullanmak setzen

Bu tedavide yüksek frekanslı elektro-nabız kullanılır.

Diese Behandlung setzt hochfrequente Elektropuls-Therapie ein.

Bu makine bir hidro-genetik mutasyon prensibi kullanıyor.

Die Maschine setzt das Prinzip der hydrogenetischen Mutation ein.

Belki sessizliği bu yüzden onlara karşı bir silah olarak kullanıyor.

Sie setzte vielleicht deshalb ihr Schweigen als Waffe gegen sie ein.

kullanmak steuern

Ben vergisini ödeyen ve oyunu kullanan bir vatandaşım.

Ich bin ein Steuern bezahlender, wählender Bürger.

Üç sene önce içkili araba kullanırken çarpıp kaçmaktan yargılanmış.

Vor drei Jahren wegen Betrunkenheit am Steuer sowie Unfallflucht angeklagt.

İçkili araba kullandığın için mi, yoksa cinayet için mi?

Für Trunkenheit am Steuer, das Anheuern oder den Mord?

kullanmak führen

Fats kiliseyi eğitim alanı olarak kullanmıştı.

Fats führte ein ausschweifendes Leben.

Şimdi otomatik silah kullanılışını gösteriyor.

Jetzt führen Sie Automatik-Waffen vor.

kullanmak umgehen

Bay O'Brien ikincil plazma indükleyicileri atlamak için bu ayarları kullanın.

Mr O'Brien, Umgehen Sie nach diesen Angaben den sekundären Plasmainduktor.

Fazladan bir pençesi vardı. Kullanmasını da iyi biliyordu.

Sie hatte eine Extraklaue und damit konnte sie umgehen.

kullanmak legen

Labert, Schuckersand üzerinde yıkıcı bir güç kullanıyor.

Labert legt einen vernichtenden Stock-Check auf Schuckersand

kullanmak sich bedienen

Bir çeşit gizlenme teknolojisi kullanıyorlarmış.

Sie bedienten sich einer Art Tarnkappen-Technologie.

kullanmak stecken

Eski Başkan Yardımcısı Alvin Hammond yeni Genelkurmay Başkanı olarak imkanlarını kullanıyor.

Der vorherige Vizepräsident Alvin Hammond steckt sicher als neuer oberster Dienstherr dahinter.