münazara

Carter Bowen münazara takımına katılıyor.

Carter Bowen moderiert den Debattierclub.

Babana yeni Elektromanyetik Mikroskop Tarih Öncesi Münazara Sanatı için lazım.

Daddy braucht neue elektromagnetische Mikroskope für die Abteilung.

Danışma Merkezi'ndeki münazara kulübü.

Eine Diskussions-Gruppe. In der Beratungsstelle.

Biliyor musun Marie, burası münazara kulübü değil.

Du weisst, Marie, das ist kein Debattierclub.

Şu Gretchen münazara kolunda mı?

Und Gretchen ist in der Debattiergruppe

Ashur münazarada beni temsil edecek.

Ashur repräsentiert mich in dieser Diskussion.

Bu bir münazara değil.

Das hier ist kein Dialog.

Bayan Florrick, burası bir münazara grubu değil.

Frau Florrickt, das ist kein Debattierklub.

Çünkü münazara takımının konusu "Kim daha popüler?

Weil das Thema für den Debattierclub "Wer ist heißer?