madde için Türkçe-Almanca çeviriler:

Materie · Substanz · Zeuge, Zeug · Etwas · Stoffe, Stoff · Zutat · Paragraph · Wirkstoff · Element · Fall · Masse · Mittel · diğer çevirileri

madde Fall

Basit alkilleyici maddeler, vaka çözüldü.

Einfache alkylierende Verbindungen. Fall gelöst.