mantıksız için Türkçe-Almanca çeviriler:

unlogisch · irrational · unvernünftig · zumutbar · diğer çevirileri

mantıksız unlogisch

Bir kurtarma girişimi mantıksız olurdu.

Ein Rettungsversuch wäre unlogisch.

Bu mantıksız olur, çünkü, öyle bir mektup almadım.

Das wäre unlogisch. Denn ich habe keinen Brief erhalten.

Bu davranış mantıkla çelişiyor Dr. Chandra.

Dieses Verhalten ist unlogisch, Dr. Chandra.

mantıksız irrational

İnsanlar bencil, mantıksız, inatçı, kötü niyetli olabilir.

Menschen können egoistisch, irrational, stur, böswillig sein.

Mantıksız biri o.

Sie ist irrational.

Hayır, bu tamamen mantıksız.

Nein, es ist total irrational.

mantıksız unvernünftig

Sheldon gerçekten mantıksız davranmaya başladın.

Sheldon, du bist wirklich unvernünftig.

Matthews mantıksız davranıyor.

Matthews ist unvernünftig.

Çünkü mantıksız seçicinin birisin.

Weil du unvernünftig wählerisch bist.

mantıksız zumutbar

Aşkın mantıkla ilgisi yoktur.

Liebe ist nicht zumutbar.