not için Türkçe-Almanca çeviriler:

Notizen, Notiz · Noten · Memo · Note · not · Anmerkungen, Anmerkung · Aufzeichnungen, Aufzeichnung · Vermerk · diğer çevirileri

Not

not Notizen, Notiz

Basit bir not onu kandırıp geceleri dışarı çıkarabilir.

Eine einfache Notiz könnte ihn nachts rauslocken.

Sadece birkaç not.

Ein paar Notizen.

Bayan Sagorksy, Yargıç Varick'in notlarına göre Blatt alışveriş merkezinde çalışıyormuşsunuz.

Miss Sagorsky, laut Richter Varicks Notizen, sind Sie im Blatt's Kaufhaus angestellt?

not Noten

Dediğim gibi, çalışkanlık ve iyi notlar hayatta her şey demek değil.

Wie gesagt, Fleiß und gute Noten bedeuten nicht alles im Leben.

Evet ama notlar olmadan

Ja, aber ohne Noten

Bize daha çok nota ver.

Geben Sie uns mehr Noten.

not Memo

Notlarını inceledik, ama bir şey çıkmadı.

Wir analysierten die Memos, aber nichts.

Sadece bir rapor, bir de not bulabildim.

Ich habe nur einen Auszug und ein Memo.

Evet, o notu biliyorum.

Ja, ich kenne das Memo.

not Note

Doğru nota, yanlış enstrüman.

Richtige Note, falsches Instrument.

Her notada, her nüansta.

Jede Note, jede Nuance

Her notada bir hayat var Anne-Marie.

In jeder Note ist Leben. Anne-Marie.

not not

Not Fade Away, Buddy Holly.

Not Fade Away, Buddy Holly.

Not our problem.

Not our problem.

Sıradaki. Jack Cushingham ve Larry Blake, Frank de Notta ve Mike Cohen ile iskambil turnuvasında karşı karşıya gelecekler.

Jack Cushingham und Larry Blake werden Frank de Notta und Mike Cohen spielen bei der Binokelmeisterschaft.

not Anmerkungen, Anmerkung

Bay Hoffmeister fabrikaya dağıtmadan önce kendi notlarını eklemek istiyor.

Herr Hoffmeister möchte seine Anmerkungen vor dessen Herausgabe hinzufügen.

Bunlar senin notların mı?

Sind das Ihre Anmerkungen?

Evet, ona notları vereceğim. Tamam.

Ja, ich gebe ihm Anmerkungen.

not Aufzeichnungen, Aufzeichnung

Karlis'in dava notlarını buldum.

Ich habe Karlis' Aufzeichnungen gefunden.

Dr Bashir'in notlarının yardımıyla Dr Surmak konuşma bozukluğu virüsünün panzehirini bulmayı başardı.

Mit Hilfe von Dr. Bashirs Aufzeichnungen fand Dr. Surmak ein Mittel gegen den Aphasiavirus.

Babamın seyir defteriyle ilgili aldığı notlar.

Papas Aufzeichnungen über das Schiffsprotokoll.

not Vermerk

Bir dakika. Burada bir not var.

Ich hab hier einen Vermerk.

Buraya not düşülmüş Charles.

Hier steht ein Vermerk, Charles.

Sidney J. Mussburger'in kısa bir notu

Vermerk von Sidney J. Mussburger.