parça için Türkçe-Almanca çeviriler:

Teil, Teile · Stück, Stücke · Fragment · Bestandteile, Bestandteil · Spur · Abschnitte, Abschnitt · Komponente · brocken · Kachel · diğer çevirileri

parça Teil, Teile

Para yoksa, parça yok, anlaşma da yok.

Kein Geld, keine Teile, kein Geschäft.

Komite, güvenlik incelemesinin parçası olarak yalan makinesiyle sadece deneme yapıyordu.

Das Komitee experimentierte nur mit den Polygrafen als Teil der Sicherheitsprüfung.

Hayır, bu başka bir parça.

Nein. Das ist ein anderer Teil.

parça Stück, Stücke

Çok büyük bir bulmacanın çok önemsiz parçasını soruşturuyorsun.

Sie untersuchen ein sehr unbedeutendes Stück eines viel größeren Puzzles.

Bir parça tel.

Ein Stück Draht!

Yüzen bir toprak parçası.

Ein schwimmendes Stück Erde.

parça Fragment

Tüm parçaları birleştirince ortaya bir nevi izlenimci resim çıkıyor.

Diese ganzen Fragmente bilden eine Art impressionistisches Gemälde.

Numara bloklar, deoksiribonükleik asit iplikçikleri parçalarının matematiksel sembolleri.

Die Zahlenblöcke sind Darstellungen von Fragmenten von Desoxyribonukleinsäure-Strängen.

Bilgisayar, DNA parçalarını protein zinciri uyumluluğuna göre ilişkilendir.

Computer, die Fragmente nach Protein ketten-Kompatibilität verbinden.

parça Bestandteile, Bestandteil

Muz sağlıklı bir kahvaltının parçasıdır.

Bananen sind Bestandteil eines gesunden Frühstücks.

Bay Angier'in gösterisinin bir parçası mıydı?

Bestandteil von Mr. Angiers Illusion?

Bir d'k tagh bıçağı, kültürümüzün en önemli parçasıdır.

Ein d'k tagh Dolch ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur.

parça Spur

Kapı zorlanmamış, parmak izi yok, DNA parçası yok.

Kein gewaItsames Eindringen, keine Abdrücke, keine DNS-Spuren.

Cıva, neon, titanyum, fransiyum parçaları.

Spuren von Quecksilber, Neon, Titan, Franzium.

Warp girdabında meson parçacıklarının kalıntısı var.

Der Warpwirbelstrom weist Spuren von Mesonpartikeln auf.

parça Abschnitte, Abschnitt

Ne olursa olsun, bu çok önemli ve ben bir parçasını istiyorum.

Was es auch ist, es ist bedeutend, und ich will mir ein Stück abschneiden.

İlk parçayı ben keseceğim, değil mi?

Ich darf das erste Stück abschneiden, richtig?

parça Komponente

YZ parçaları yükleniyor

KI-Komponenten werden geladen

Teşekkürler Kaptan, fakat bizim sadece bu parçalara ihtiyacımız var.

Danke, Captain, aber wir brauchen nur diese Komponenten.

parça brocken

Evet, parça ortadan yok olmuştu.

Ja, der Brocken, der verschwand.

parça Kachel

Hendley, iki fayans, bunlar parçalandı.

Hendley, die zwei Kacheln sind kaputt.