parçalar

Değil mi? Belki de parçalarım!

Oder vielleicht ein brutaler Schnitt?

Ama hala bu parçalar lazım.

Aber wir brauchen noch diese Teile.

Elektronik eşyalar, parçalar, silahlar.

Elektronische Geräte, Bauteile, Waffen.

Temiz parçalar, kan yok.

Saubere Schnitte, kein Blut.

Bir şeyler buldular küçük parçalar.

Sie fanden etwas. kleine Stücke.

Dışarıdan resim, içeriden parçalar.

Außen Bilder, innen Teilchen.

Kokunuzu alabiliyorum, benim küçük et parçalarım.

Ich kann euch riechen, meine kleinen Fleischsäcke.

Tırnaklarının arasında deri parçalarım vardı.

Meine Hautspuren unter ihren Fingernägeln.

Bazı parçalar kayıp!

Einige Teile fehlen!

Çok iyi parçalar.

Sehr schöne Stücke.