patlayacak

Dalağı patlamış, karaciğeri parçalanmış, akciğerleri tükenmiş.

Gerissene Milz, durchlöcherte Leber, kollabierte Lunge.

Kardeşin bir psikopat, Pat.

Dein Bruder ist ein Psychopath.

Şu anda ise senin küçük kafanı patlatmak istiyorum.

Jetzt gerade möchte ich Ihren kleinen Kopf wegblasen.

İki ay sonra, onu direksiyon kolonu patladı.

Zwei Monate spaeter explodierte ihr Lenksaeule.

Joxom'un konsolu patladı.

Joxons Konsole explodierte.

Ne bekliyordun, patlayan kalem mi?

Haben Sie explodierende Stifte erwartet?

Plazma patlaması düşmanca bir davranış.

Ein Plasmaausstoss ist ein feindlicher Akt.

Size Pat'in arabasını getirdim.

Ich habe Pats Wagen hergebracht.

Nasıl olsa patlayacak, değil mi?

Sie wird sowieso explodieren oder?

Burada bir şey mi patladı?

Ist hier etwas explodiert?