puan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Punkte, Punkt · Punktzahl · Note · diğer çevirileri

puan Punkte, Punkt

Ama iki puan daha kazandı.

Sie haben zwei Punkte gewonnen.

Yaklaşık dört puan.

Ungefähr vier Punkte.

Bana bir puan daha.

Ein Punkt für mich.

puan Punktzahl

Haley'in puanı bu mu?

Ist das Haleys Punktzahl?

puan Note

Ana kamp, burası ekstra puan takımı.

Basis, hier ist Team Extra-Note.