rapor için Türkçe-Almanca çeviriler:

berichten, Bericht, Berichte · melden · erstatten · Meldungen, Meldung · Report · Gutachten · Nachrichten, Nachricht · diğer çevirileri

rapor berichten, Bericht, Berichte

Rapor için teşekkür ederim.

Danke für Ihren Bericht.

Balistik rapor ilginizi çekebilir.

Sein ballistischer Bericht ist interessant.

Bay La Forge, rapor.

Mr La Forge, Bericht.

rapor melden

Bir suç rapor etmek istiyorum.

Ich möchte ein Verbrechen melden.

En azından rapor edilmiş yok.

Zumindest wurde nichts gemeldet.

Robot bir, robot iki, robot üç, lütfen, derhal muayenehane'ye rapor verin.

Drohne eins, Drohne zwei, Drohne drei, bitte umgehend im Operationsraum melden.

rapor erstatten

Bunu Willems'a rapor etmeliyim.

Ich muss Willems Bericht erstatten.

Akşam yemeğinde size rapor veririm.

Ich erstatte Ihnen beim Abendessen Bericht.

Gemi seyir defteri, Mr. Spock'un raporu

Logbuch, Mr. Spock erstattet Bericht.

rapor Meldungen, Meldung

Az önce bir rapor aldık.

Wir erhielten eine meldung.

Durumunu rapor et.

Erstatten Sie Meldung!

Bu resmi bir rapor mu Yüzbaşı?

Ist das eine offizielle Meldung?

rapor Report

Onları azınlık raporları olarak dosyaladılar.

Sie wurden in Minority Reports abgelegt.

Ama Rimland raporunda açıkça otizmin psikolojik bir problem olmadığı yazıyor.

Aber der Rimland Report zeigt deutlich, dass Autismus nicht ein psychologisches Problem ist.

Bu bir N.Y.P.D. raporu.

Das ist ein NYPD-Report.

rapor Gutachten

Eric deeds'in psikiyatri raporu

Eric Deeds psychologisches Gutachten.

Tıbbi muayene raporu bu mu?

Ist das das ärztliche Gutachten?

rapor Nachrichten, Nachricht

Başka bir rapor.

Noch ein Nachricht.

John, Ivanova rapor verdi.

John, Nachricht von Ivanova.