sağlamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

geben · liefern · ermöglichen · sorgen · versorgen · gewährleisten · bieten · beschaffen · verschaffen · erreichen · gewähren · diğer çevirileri

sağlamak geben

Don Corleone, bize doğuda koruma sağlayacak ve barış olacak.

Don Corleone gibt uns Schutz im Osten und dort herrscht Frieden.

Kaley'in canlı yayındaki tehdidi mükemmel fırsat sağladı.

Kaleys Live-Todesdrohung gab ihr die perfekte Gelegenheit.

Ve kocam, bana bunu ve çok daha fazlasını sağladı.

Und mein Ehemann gab mir das und noch so viel mehr.

sağlamak liefern

Hayvanları gözlemlemek, kritik bilimsel veriler sağlıyor.

Tierbeobachtung liefert entscheidende wissenschaftliche Daten.

Benim görevim, daha tarafsız bir analiz sağlamaktı.

Ich sollte eine objektivere Analyse liefern.

El Toro da altyapı ve güvenliğimizi sağlıyor.

El Toro liefert die Infrastruktur und den Schutz.

sağlamak ermöglichen

Bu delik ayağa kalkamayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlıyor.

Das Loch ermöglicht es seine Notdurft zu verrichten ohne aufzustehen.

Bunu sağlayan sensin, D'Ghor.

Sie haben das ermöglicht, D'Ghor.

Goodchild'ler, Bregna'yı bir gelecek sağlamak için inşaa etti.

Die Goodchilds erbauten Bregna, um eine Zukunft zu ermöglichen.

sağlamak sorgen

Bunu sağlayan Gabriel Bell olacak.

Gabriel Bell wird dafür sorgen.

Bu Salvo denen adam tüm suçlamaların düşmesini sağlayabilir.

Dieser Salvo-Typ könnte dafür sorgen, dass sich alles aufklärt.

Tanrılar bir gün bunun olmasını sağlayacak.

Die Götter werden eines Tages dafür sorgen.

sağlamak versorgen

Sanford, Fowler'a yeni bir kimlik ve şeyde Fowler'ı bekleyen yeni bir hayat sağlıyor Bogotá'da.

Sanford versorgt Fowler mit einer neuen Identität und ein neues Leben wartet auf ihn in Bogota.

Bu birim uygun beslenme değerlerine sahip besinleri sağlamak için programlanmıştır.

Der Nahrungsverteiler versorgt Sie mit akzeptablen, wohlmundenden Nährstoffen.

In-myung, genel bilgi sağlayan bir rehber robottur.

In-Myung ist ein Leitroboter, der uns mit Informationen versorgt.

sağlamak gewährleisten

Karşı İstihbarat birimlerimiz ülkemizin güvenliğini sağlıyor, Martha.

Spionageabwehreinheiten gewährleisten die Sicherheit unserer Nation, Martha.

Yüksek performanslı motorlada üst düzey yağlama sağlamak için kullanılır.

Dazu gedacht, maximale Schmierfähigkeit in Hochleistungsmotoren zu gewährleisten.

sağlamak bieten

Femevra açığa çıkan hormonu dengelemenizi sağlayan üç safhalı bir tasarım. Peki.

Also, Fermevra's dreiphasiges Design bietet eine ausgewogene hormonelle Wirkung.

Tepe çevremizdeki kırlıklar için iyi bir görüş sağlıyor.

Die Hügelspitze bietet vorzügliche Aussicht auf das umliegende Land.

sağlamak beschaffen

Ama şimdi biri teröristlere kitle imha silahları sağladı.

Aber jetzt hat jemand den Terroristen Massenvernichtungswaffen beschafft.

Çünkü bir şeye ihtiyacım var ve sen bana sağlayacaksın.

Weil ich etwas brauche und Sie es mir beschaffen werden.

sağlamak verschaffen

Bu bize avantaj sağlayacak ama sen de bize başka bir avantaj sağlayacaksın.

Das verschafft uns einen Vorteil. Aber du wirst uns noch einen verschaffen.

Sana biraz esneklik payı sağlamak için.

Um Ihnen Spielraum zu verschaffen.

sağlamak erreichen

Evet, çünkü komiteler güçIüdür ve bir şeylerin olmasını sağlarlar.

Denn, Ausschüsse sind Macht und Ausschüsse erreichen etwas.

sağlamak gewähren

Ama böyle bir gecikmeyi ancak Tanrı sağlayabilir.

Aber nur Gott kann eine solche Verschonung gewähren.