sadece için Türkçe-Almanca çeviriler:

nur · einfach · bloß · erst · einzig · allein · rein · gerade · lediglich · eben · ausschließlich · lauter · pur · kaum · knapp · diğer çevirileri

sadece nur

Sadece bir burun.

Ist nur'ne Nase.

Bayanlar ve baylar, Sadece beş dakika kaldı.

Es bleiben nur noch fünf Minuten, Ladies und Gentlemen.

Çocuklar Skipper, bu gece biraz rahatsız o yüzden çay saatinde sadece ekmek ve reçel olacak.

Also, Jungs, Skipper ist heute ein wenig indisponiert, deshalb wird es zum Tee wohl nur Brot und Marmelade geben.

sadece einfach

Hayır. Sadece daha fazla zamana ihtiyacım var.

Nein, ich ich brauche einfach noch etwas Zeit.

Sadece şurayı imzalayın.

Unterschreiben Sie einfach.

Bana sadece "Roy" de.

Nenn mich einfach "Roy".

sadece bloß

O sadece bir robot.

Sie ist bloß ein Roboter

Biz sadece merak ettik.

Wir sind bloß neugierig.

Ben sadece bir film yapımcısıyım.

Ich bin bloß ein Filmemacher.

sadece erst

Ama ben sadece beş gündür burada çalışıyorum.

Ich arbeite doch erst seit fünf Tagen hier.

Bu sadece onun Facebook profili ve biz daha sadece birkaç haftadır çıkıyoruz.

Es ist nur ihre Facebook-Seite und wir gehen erst seit ein paar Wochen aus.

Ve bu sadece bir başlangıç, Kes.

Und das ist erst der Anfang, Kes.

sadece einzig

Bir kez olsun sadece bir kereliğine iyi bir şey yapabilirim.

Ein einziges Mal. Ein einziges Mal habe ich Gutes getan.

Bu hem sadece tek bir gün için de geçerli aynı zamanda bütün hayatımız için de geçerli.

Das gilt sowohl für einen einzigen Tag als auch für unser ganzes Leben.

Haydi ama, burada sadece biz varız.

Kommt schon, wir sind die Einzigen hier.

sadece allein

Sadece kök birası satışının beşe katlayacağını bekliyorum.

Ich erwarte allein beim Root-Bier fünffachen Umsatz.

Sadece yalnız kalmak istiyorum!

Ich will einfach allein sein!

Tamam, Chad, şimdi sadece sen ve ben varız.

Ok, Chad. Jetzt sind wir beide allein.

sadece rein

Lütfen, sadece içeri geri gel.

Bitte, komm einfach wieder rein.

Madde belki alkollü olabilir ama saf potasyum permanganat sadece zehirli.

Die Droge kann berauschend sein, aber reines Kaliumpermanganat ist giftig.

Lütfen, Sadece tek bir şarkı için daha oraya girmem lazım.

Bitte ich muss da nur für einen weiteren Song rein.

sadece gerade

Ben sadece bir uçak için bir isabet var bilet bir için satın

Ich habe gerade einen Treffer für ein Flugticket, gekauft für eine

Biz sadece düsündük de

Wir haben gerade FEEI

Bu sefer, Nate Bence bu ip sadece iki kişi için yeter.

Dieses Mal Nate denke ich, ist es gerade genug Seil für zwei.

sadece lediglich

Sadece onları koyacak yeni bir sepet buldum.

Ich habe lediglich ein neues Körbchen für sie gefunden.

Obara'nın ölümü sadece bir bahane.

Sein Selbstmord ist lediglich ein Vorwand.

Ben sadece satıcı ve alıcı arasında işleri kolaylaştıran bir kanalım.

Ich bin lediglich ein Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer eine Verbindung.

sadece eben

Biliyor musun olağanüstü şeyler sadece olağanüstü insanların başına gelirmiş.

Weißt du außergewöhnliche Dinge passieren eben nur außergewöhnlichen Menschen.

Ben sadece bir romantiğim, sanırım.

Ich bin eben ein hoffnungsloser Romantiker.

O zaman sadece sen.

Dann eben nur Sie.

sadece ausschließlich

Devrim niteliğinde formül sadece bizim piyasamız için, toz halinde anti madde.

Eine neuartige Formel, ausschließlich für unseren Markt erforscht: die pulverisierte Anti-Materie.

Reddington sadece Elizabeth Keen ile konuşuyor.

Reddington redet ausschließlich mit Elizabeth Keen.

Evet, Knowles da sadece inek gübresi kullanıyor.

Ja, und Knowles verwendete ausschließlich welche aus Kuhmist.

sadece lauter

Eğer bu Vega'lılarla görüşürseniz ve size sadece tek bir soru sordursalar sorunuz ne olurdu?

Wenn Sie Wegianer träfen und ihnen nur eine Frage stellen dürften wie würde sie lauten?

Reddington'a göre bu çeteler, büyük bir akvaryumdaki küçük balıklar sadece.

Laut Reddington sind diese Gangs lediglich die kleinen Fische in einem großen Teich.

Bunu sadece sesli söyle, bu

Aber es laut auszuspreichen, es ist

sadece pur

Geri kalanı ise sadece tiyatro.

Der Rest ist pures Theater.

Süs yok, abartı yok, sadece kadının kendisi.

Kein Schnickschnack, kein Schmuck, einfach die pure Frau.

Aşk değil, sadece şehvet.

Keine Liebe, pure Begierde.

sadece kaum

Deneklerin sadece birer kurban

Deine Subjekte kaum Opfer.

sadece knapp

Hayır, ben sadece seni her zaman koruyacak sadık bir kavalyeyim.

Nein, ich bin nur ein treuer Knappe, der dich immer beschützen wird.