seçmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

wählen · auserwählen · aussuchen · auswählen · nehmen · erwählen · vorziehen · bestimmen · sollen · ernennen · entscheiden · pflücken · diğer çevirileri

seçmek wählen

Onu ikimiz de istedik, ama o beni seçti.

Wir wollten sie beide, aber sie wählte mich.

Görsel veya sözlü etkileşimliyi seçin.

Wählen Sie sichtinteraktiv oder verbalinteraktiv.

Chan kendi yolunu seçti.

Chan wählte seinen eigenen Weg.

seçmek auserwählen

Seçilmiş birkaçı yeniden doğacak.

Ein paar Auserwählte werden wiedergeboren.

Seçilmiş Olan" dün gece ortadan yokoldu.

Der Auserwählte ist letzte Nacht verschwunden.

Seçilmiş kişi bir efsaneden ibaret.

Der Auserwählte ist ein Märchen.

seçmek aussuchen

Şimdi yapmamız gereken başka bir şey seçmek.

Jetzt müssen wir noch etwas anderes aussuchen.

Onlar senin için seçildi!

Sie wurden für dich ausgesucht.

House tarafından özel olarak seçildi.

Sie wurde von House persönlich ausgesucht.

seçmek auswählen

Bu yüzden mi beni seçtiler?

Haben sie mich deshalb ausgewählt?

Eddie özel bir görev için seçilmişti.

Eddie wurde für eine Spezialmission ausgewählt.

Önceliğimizi seçerken belli meslek alanlarını göz önünde bulundurmalıyız.

Wenn wir die Brennpunkte auswählen, müssen wir bestimmte Berufsgruppen bedenken.

seçmek nehmen

Beni seç, beni seç!

Nimm mich, nimm mich.

O zaman kapa çeneni de silahını seç.

Dann halt den Mund und nimm deine Waffe.

Haydi, bir kart seç!

Na los, nimm eine Karte!

seçmek erwählen

Neden liderimiz düşmanımız Oboro'yu seçti?

Warum erwählt unser Anführer Oboro,unsere Feindin?

O çok çok iyi bir adamı seçti.

Er hat einen so guten Mann erwählt.

Kubbe beni seçti ve sen de benim oğlumsun.

Die Kuppel hat mich erwählt. Und du bist mein Sohn

seçmek vorziehen

Onun yerine başka bir kadını seçene kadar.

Bis du eine andere Frau ihr vorgezogen hast.

Benim yerime onu seçti Tess.

Du hast ihn mir vorgezogen, Tess.

Çünkü kız beni seçti.

Weil sie mich vorzieht?

seçmek bestimmen

Önceliğimizi seçerken belli meslek alanlarını göz önünde bulundurmalıyız.

Wenn wir die Brennpunkte auswählen, müssen wir bestimmte Berufsgruppen bedenken.

Ve bu makine belirli insanları hedef seçmek için ayarlanmadı.

Und diese Maschine wurde nicht modifiziert, um bestimmte Menschen anzupeilen.

Tüm bu resimler Mareşal Göring tarafından seçildi.

Alle Bilder hier sind für Reichsmarschall Göring bestimmt.

seçmek sollen

Belki de bu kadar seçici olmayı bırakmalısın.

Vielleicht solltest du aufhören, so wählerisch zu sein.

Jonas, topluluğumuzdaki en önemli göreve seçilmişti.

Jonas sollte das wichtigste Amt bekleiden.

İstediğini seç sampan, yelkenli, barg.

Was soll"s sein Sampan, Segelboot, Lastkahn.

seçmek ernennen

VALİ SENATO İÇİN GENÇLİK LİDERİNİ SEÇTİ

GOUVERNEUR ERNENNT JUGENDFÜHRER ZUM SENAT

Bay Rittenhouse'u kim seçti?

Wer hat Rittenhouse dazu ernannt?

seçmek entscheiden

Korsan ya da kusmuk, sen seç.

Pirat oder Kotze, entscheide dich.

seçmek pflücken

"Birisi beni seçmek zorunda".

'Jemand muss mich pflücken.'