sonradan için Türkçe-Almanca çeviriler:

dann · später · danach · nachher · anschließend · hinterher · nachträglich · daraufhin · darauf folgend · in der Folge · diğer çevirileri

sonradan dann

Sonra, başka bir şey daha oldu.

Dann ist noch etwas anderes passiert.

Sonra ben kaçtım.

Dann rannte ich.

Önce ilaç, sonra konuşma.

Erst heilen, dann reden.

sonradan später

Hiçbir şey ama daha sonra senin için de bir sürprizim olacak.

Nichts aber später habe ich auch eine überraschung für dich.

Daha sonra yine gelirim.

Ich komme später wieder.

Belki de daha sonra uğramalıyım

Vielleicht komme ich einfach später.

sonradan danach

Sonrasında, annem ve babam evlendi. Ve üç yıl sonra da ben doğdum.

Danach heirateten meine Eltern, drei Jahre später wurde ich geboren.

Hayır yani ondan sonra.

Nein, ich meine danach.

Şimdi bir sonraki süreçe geçiyoruz.

Jetzt kommt der Danach-Teil.

sonradan nachher

Gerçekten, seni sonra arayabilir miyim?

Kann ich dich nachher zurückrufen?

Sonra görüşürüz amca.

Bis nachher, Onkel.

Sana sonra öderim.

Ich bezahle nachher.

sonradan anschließend

Sonra da ona yardım etmek istiyorum.

Anschließend möchte ich ihm helfen.

Konuştuktan sonra gel.

Komm anschließend vorbei.

Bana yalan söyledin ve ben de ondan sonra seni siktim.

Du hast mich belogen und ich habe dich anschließend auch noch gefickt.

sonradan hinterher

Ve sonra da bunun için cezalandırılır.

Und dafür wird er dann hinterher bestraft.

Beni sonra arayacak mısın?

Rufst du mich hinterher an?

Sonra bir tavşan gördü ve arkasından gitti.

Oann sah er ein Kaninchen und ist hinterher.

sonradan nachträglich

Fizyolojik bilgileri. Test sonrası analizleri.

Ihre physiologischen Daten, nachträgliche Testanalysen

Sinyalin bağlantı izleri Tom Paris'e bulaşmış durumda daha sonradan eklenmiş.

Die Signalkorrelationsspuren, die auf Tom Paris hinwiesen, wurden nachträglich eingefügt.

Ya fotoğraf çekildikten sonra izmariti koydularsa?

Haben sie die Zigarettenkippe nachträglich da reinmontiert?

sonradan daraufhin

Sonra Julio Steve'i fena halde dövmüş Steve dört ay hastanede kalmış.

Und dann verprügeIte JuIio Steve, der daraufhin vier Monate im Krankenhaus war.

Sonra adi herif aynı bilezikteki adı değiştirdi.

Daraufhin hat der Schuft die Namensgravur geändert.

sonradan darauf folgend

Bir ekip kısa süre sonra izledi.

Eine Crew folgte kurz darauf.

sonradan in der Folge

Daha sonra, Bay Dux ilk Amerikan Ninjitsu Sistemi'ni, Dux-Kyu'yu kurdu.

In der Folge gründete Mr. Dux das erste amerikanische Ninjitsu-System, Dux-Kyu.