tam için Türkçe-Almanca çeviriler:

genau · Gerade · ganz · voll · echt · richtig · mitten · nur · pünktlich · absolut · völlig · rein · komplett · vollständig · exakt · recht · perfekt · wahr · vollkommen · einfach · präzise, präzis · pur · rund · akkurat · bestimmt · eben · einfältig · ordentlich · diğer çevirileri

tam genau

Sanırım şu anda tam anlamıyla bir eğitim kılavuzu kullanabilirim.

Ich denke, ich könnte genau jetzt ein volles Ausbildungshandbuch gebrauchen.

Danny tam olarak neyden mahrum bırakılıyor?

Wovon genau wird Danny ausgeschlossen?

Düşük frekanslı bir sinyal gönderdiler. Bu da demektir ki, verici tam burada olmalı.

Sie schickten ein ULF-Signal, was bedeutet, der Transmitter muss genau hier sein.

tam Gerade

Ben de tam seni arayacaktım.

Ich wollte dich auch gerade anrufen.

Ben de tam sizi aramak üzereydim.

Ich wollte euch gerade wieder anrufen.

Tam zamanında, hayatım.

Gerade rechtzeitig, Liebes.

tam ganz

Tüm bir insan kolonisi, bir yerleşim biriminin tamamı,

Eine ganze menschliche Kolonie, eine ganze Siedlung,

Sağ kalçamın arka kısmı ama tam olarak baldırın tamamı.

Hinterm rechten Schenkel, aber eigentlich, das ganze Hinterviertel.

Bu tam olarak Vegas değil, ve aynı zamanda yasal da değil.

Das ist nicht Las Vegas. Und auch nicht ganz legal.

tam voll

Sanırım şu anda tam anlamıyla bir eğitim kılavuzu kullanabilirim.

Ich denke, ich könnte genau jetzt ein volles Ausbildungshandbuch gebrauchen.

Başkan tarafından imzalanmış tam dokunulmazlık istiyor.

Sie will volle Imunität, unterzeichnet vom Präsident.

Bulaşma ve tam hakimiyet arasında bir kuluçka dönemi var.

Es gibt eine Inkubationszeit zwischen Ansteckung und volle Besessenheit.

tam echt

Tam bir beyzbol fanatiğisin değil mi?

Sie sind ein echter Baseballfan, oder?

Tam bir şehirliyim.

Ein echter Stadtmensch.

Çünkü şu Müteahhitis tam bir yılan.

Pyradonis ist eine echte Schlange.

tam richtig

Tam bir profesyonel.

Ein richtiger Profi.

Ben tam bir ikiyüzlüyüm.

Ich bin ein richtiger Heuchler.

Gerçek bir prens kadar soylusun, Finley, Tam bir yardım meleğisin.

Oh, Sie sind ein echter Prinz, Finley, ein richtiges Stehaufmännchen.

tam mitten

Şehrin tam ortasında, bir polis karakolu içindeyiz.

Wir sind mitten in der Stadt, in einem Polizeirevier.

Üzgünüm, Dr. Friedman ancak şu an bir soruşturmanın tam ortasındayız.

Tut mir leid, Dr. Friedman, aber wir stecken mitten in einer Ermittlung.

Bir tür uzay istasyonu, Ağ'ın tam ortasında duruyor.

Eine Art Raumstation. Die sitzt in der Mitte des Netzes.

tam nur

Belli ki babam orta yaş sendromu geçiriyor. O da muhtemelen tam bir sürtük.

Mein Dad hat offensichtlich eine Midlife-Crisis und sie ist wahrscheinlich nur eine Nutte.

İşte tam olarak bu yüzden onlarla konuşmak istiyorum, sadece onlarla.

Genau darum möchte ich mit ihnen reden und nur mit ihnen, verstehen Sie?

Hatırlatıyorum sadece, yarın uyuşturucu testi yapılacak tam burada!

Nur zur Erinnerung Der Drogentest wird morgen stattfinden. Genau hier.

tam pünktlich

Son raunt için tam zamanında geldin.

Gerade pünktlich zur letzten Runde.

Aslında tam zamanında geldiniz.

Eigentlich seid ihr pünktlich.

Biz tam zamanında buradayken Doris nasıl gecikebilir, Ed?

Wir sind pünktlich, Ed. Wie kann Doris sich verspäten?

tam absolut

Tam bir karmaşa.

Ein absolutes Chaos.

Aslında ben tam bir korkağım.

Ich bin ein absoluter Feigling.

Tam bir pazarlama asosyali.

Er ist ein absoluter PR-Trottel.

tam völlig

Çünkü benimki tam bir fiyasko.

Denn meine ist ein völliges Fiasko.

Ben tam anlamıyla yüzeyselim.

Ich bin völlig unspirituell.

Her Pazar, tam burada muhteşem bir sosis ziyafeti olacak.

Jeden Sonntag wird das hier ein völliges Würstchenfest.

tam rein

Senin Capricalıları küçümsemene karşın o tam bir Capricalı.

Nun du verachtest Capricaner. Er ist ein reiner Capricaner.

Röntgen ışınlarından daha saf ve daha tam şablonlar oluştururlar.

Sie erzeugen reinere und komplexere Muster als Röntgenstrahlen.

Oh, Brevin, tam orası.

Oh, Brevin, genau da rein.

tam komplett

Tam bir gebelik taraması istiyorum.

Ich will eine komplette Fötusuntersuchung.

Dr. McCoy, Bay Scott, tam üniformalı gelin.

Dr. McCoy, Mr Scott, komplette Ausgehuniformen.

Ama tam bir yapısal hasar kontrolü istiyorum. Ve şu motorlara bir bakacağım.

Aber ich will eine komplette Schadensüberprüfung, und ich werde mir die Triebwerke ansehen.

tam vollständig

Bu bozulmanın tam bir analizini istiyorum.

Ich möchte eine vollständige Analyse dieser Störung.

Tam bir erişim istiyorum.

Ich möchte vollständigen Zugang.

Bazı yaralar hiç tam olarak iyileşmeyebilir

Einige Wunden werden niemals vollständig heilen.

tam exakt

Hastan tam olarak nasıl öldü?

Wie exakt ist Ihr Patient gestorben?

Ve o zaman tam olarak, Alyson Duvitz'e kilometrelerce uzakta, arabanın çarptığı zaman.

Und es ist exakt dieselbe Zeit als Alyson Duvitz Kilometer entfernt vom Wagen angefahren wurde.

Tam olarak bu kelimeleri mi kullandın?

Hast du exakt diese Worte benutzt?

tam recht

Tam arkandayım, Michael.

Rechts hinter Dir,Michael.

Sağda tam orada.

Da drüben rechts.

Tommy, dümen tam sağ.

Tommy, Ruder hart rechts.

tam perfekt

Tam anlamıyla bir seri katilsiniz.

Der perfekt ausgestattete Serienmörder.

Bu yüzden mükemmel bir plan. Tam uyuyor.

Genau deshalb ist es der perfekte Plan.

Vücudun o kadar harika ki tam bu kadar.

Dein Körper ist eine perfekte So viel.

tam wahr

Bu tam olarak bir bilim projesi değil öyle değil mi?

Das ist nicht wirklich ein Wissenschaftsprojekt, nicht wahr?

Hayat tam böyle bir hayal kırıklığı olabilir, değil mi?

'Das Leben kann so eine Enttäuschung sein, nicht wahr?

Bu tam olarak doğru değil.

Das ist nicht ganz wahr.

tam vollkommen

Basileus'un tasarımının tam bir kopyası.

Der vollkommene Nachbau von Basileus' Entwurf.

Tam anlamıyla kurşun geçirmez.

Er ist vollkommen kugelsicher.

Bizim dünyamızdan daha erişkin ve daha tam bir dünyada özgürce gezebilirler,

In einer Welt, älter und vollkommener als unsere, bewegen sie sich, formvollendet und ganz,

tam einfach

Ona tam olarak ne istediğini söyle.

Sage ihm einfach genau, was du willst.

Oh, bu harika, tam anlamıyla harika.

Oh, das ist toll, einfach toll.

tam präzise, präzis

Tam bilgiler, son hafta içinde ne temizlendi?

Präzise Details, was wurde letzte Woche gereinigt?

Soruları tam ve kesin cevapla.

Beantworte Fragen präzise und akkurat.

tam pur

Bu tam bir züppelik ve züppelerden nefret ederim.

Es ist purer Snobismus und ich hasse Snobs.

Bu tam bir delilik.

Das ist purer Wahnsinn.

tam rund

Son raunt için tam zamanında geldin.

Gerade pünktlich zur letzten Runde.

tam akkurat

Soruları tam ve kesin cevapla.

Beantworte Fragen präzise und akkurat.

tam bestimmt

James Moriarty tam olarak bir adam değil.

James Moriarty ist bestimmt kein Mann.

tam eben

Ben de tam olarak bunu diyordum.

Genau das habe ich eben gesagt.

tam einfältig

Tam bir şaşkın ördek. Büyük yurtsever. Lincoln ve Washington'ı ezbere biliyor.

Ein einfältiger Patriot, der Lincoln und Washington auswendig kann.

tam ordentlich

Vay canına. Tam bir Florence Nightingale'mişsin cidden.

Wow, du bist eine ordentliche Florence Nightingale.