tamamen için Türkçe-Almanca çeviriler:

völlig · ganz · vollkommen · vollständig · gänzlich · gar · restlos · vollends · überhaupt · diğer çevirileri

tamamen völlig

Bu tamamen yeni bir hayat.

Ein völlig neues Leben.

Tamamen farklı şeyler sipariş etmişler.

Sie haben völlig verschiedene Sachen bestellt.

Tamamen yabancı birini.

Einen völlig Fremden.

tamamen ganz

Beverly, genetronik kopyalayıcı Yüzbaşı Worf için tamamen yeni bir sinir yolu yaratabilir.

Beverly, der genetronische Replikator kann ein ganz neues Nervensystem für Lieutenant Worf schaffen.

Webb ve Buchwalter olayı Tamamen karma karışık.

Dieses ganze Webb und Buchwalter-Ding ist

Bu tamamen doğru değil, sevgili Balin.

Das, mein lieber Balin, stimmt nicht ganz.

tamamen vollkommen

Tamamen benim suçum.

Vollkommen meine Schuld.

Doktor Bashir'e göre, genetik yapım tamamen Bajorlular'la uyumlu.

Nach Doktor Bashir ist meine genetische Struktur vollkommen bajoranisch.

Todd, bu kız tamamen aklını yitirmiş.

Todd, sie ist vollkommen wahnsinnig.

tamamen vollständig

Tamamen izole edilmiş bir ekosistem.

Ein vollständig isoliertes Ökosystem.

Bu beden seni tamamen seviyor mu?

Diese Hülle sie liebt dich vollständig?

Adı da Danny, ve yüzü tamamen kıI ile kaplı.

Er heißt Danny und sein Gesicht ist vollständig behaart.

tamamen gänzlich

Ama hangi fırtına tamamen ifşa edebilir bir erkeğin kalbini?

Aber welcher Sturm kann das Herz eines Mannes gänzlich enthüllen?

Salazar bu zamana kadar izole edilmiş ve tamamen dokunulmaz biriydi.

Salazar wurde isoliert und war gänzlich unantastbar, bis heute.

Tamamen farklı bir şey.

Das ist was gänzlich anderes.

tamamen gar

Ama bu tamamen kötü değil, değil mi?

Aber so schlimm ist es doch gar nicht.

Biz kendimizi tamamen unuttuk, öyle değil mi?

Und wir vergaßen uns ganz und gar. Stimmt's?

tamamen restlos

Dünya tamamen yıkıldı mı?

Ist die Welt restlos zerstört?

tamamen vollends

Şimdi de sen çıkıp kafamı tamamen karıştırıyorsun.

Und jetzt kommen Sie und verwirren mich vollends.

tamamen überhaupt

Hayır, tamamen ilk sefer.

Nein. Überhaupt das erste Mal.