temel için Türkçe-Almanca çeviriler:

Grund · Grundlagen, Grundlage · einfach · elementar · Basis · Fundamente, Fundament · grundlegend · wichtig · wesentlich · fundamental · grundsätzlich · diğer çevirileri

temel Grund

Temel Nörolojik Anatomi.

Grund Neurologische Anatomie.

Tadı güzel, çünkü hâlâ temel olarak, Mountain Dew tadı geliyor.

Es schmeckt gut, weil es im Grunde genommen immernoch wie Mountain Dew schmeckt.

Yani temelde Ezra, Lord Voldemort gibi bir şey.

Also ist Ezra im Grunde Lord Voldemort.

temel Grundlagen, Grundlage

Temel bilgidir bu; temel prensiptir.

Grundlagen, Leute. Absolute Grundlagen.

Hayır, hayır, hayır, Bay Gardner, temel dayanaklara itiraz edemezsiniz çünkü ortada bir dayanak var.

Nein, Mr. Gardner, Sie machen keinen Einspruch aufgrund von fehlender Grundlage, weil es eine Grundlage gibt.

Emlâk Hukukunun Temelleri

Grundlagen von Vermögensrecht

temel einfach

Bu oldukça temel bir zihin kontrolüydü.

Es ist ziemlich einfache Gedankenkontrolle.

Temelde, listelediklerimizden biri özel bir şey yok.

Im Grunde eine einfache Bestandsliste. Nichts Besonderes.

Aslında, sadece temel kimya. Ama teşekkür ederim, Jesse.

Eigentlich ist es nur einfache Chemie, aber danke, Jesse.

temel elementar

Eldeki ipuçlarına dayanan temel seviyede bir tümdengelimdi.

Eine elementare Schlussfolgerung anhand von Hinweisen.

Görünen o ki, Sontaran Temel Taktik Bir'e yeniden dönmek zorundayız.

Es scheint, dass wir zum elementaren Sontaran Strategem Eins zurückkehren müssen.

Bu bizim için gerçekten yeni bir şey ama doğanın temel güçleriyle uğraşıyoruz.

Das ist wirklich Neuland für uns aber wir haben es mit elementaren Naturgewalten zu tun.

temel Basis

Bu da bir ilişki için sağlam bir temel değil.

Und das ist keine gute Basis für eine Beziehung.

Tepesi, kalbi ve temeli.

Kopf, Herz und Basis.

Steve, Maiden'ın müzikal temeli.

Steve ist Maidens musikalische Basis.

temel Fundamente, Fundament

Kareler istikrarı ve temeli sembolize eder.

Vierecke symbolisieren Stabilität, ein Fundament.

Bir soruşturma yürütecek kadar temeli yok.

Es gibt kein Fundament für eine Ermittlung.

Bayan Renziger'in evinin temelinin yakınında bir yerde sonlandırma noktası ile.

Mit einem Abschlusspunkt irgendwo in der Nähe des Fundaments von Mrs. Renzigers Haus.

temel grundlegend

Bunlar temel güdülerden kaynaklanıyor ve en temel ihtiyaçlar.

Sie werden von den grundlegendsten lmpulsen angetrieben, den Grundbedürfnissen.

Zoe bir tür temel benzetim yazılımını falan hackledi?

Hat Zoe eine Art grundlegende Software-Emulation gehackt oder was?

Yani, temel sorun şudur:

Das Grundlegendste lautet also:

temel wichtig

Büyücülerin en temel yeteneklerinden biri havada durabilmektir.

Eine der wichtigsten Grundfähigkeiten aller Zauberer ist die Levitation.

Pekala, temel endüstri: buğday ve mısır.

Wichtigste Erzeugnisse: Weizen und Mais.

Duygusal yükler, Amerika'nın en önemli kültürel ihracatının temelini oluşturur.

Emotionales Gepäck ist die Grundlage von Amerikas wichtigstem, kulturellem Export.

temel wesentlich

Bu temel ve birleştirici bir davranıştır.

Das ist etwas Wesentliches und Verbindendes.

Temel olarak mağaralar.

Höhlen, im Wesentlichen.

temel fundamental

Leonard, Howard bana kuantum fiziğindeki temel testler üzerinde çalıştığını söyledi.

Also, Leonard, Howard sagte mir du arbeitest an fundamentalen Tests der Quantenmechanik.

temel grundsätzlich

Temelde, bizi bir arada tutan şey birbirimizi kopyalamamızdır.

Grundsätzlich ist das, was uns zusammenhält was wir einander kopieren.