terk etmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

verlassen · lassen · aufgeben · gehen · räumen · zurücklassen · verschwinden · diğer çevirileri

terk etmek verlassen

Hayır, o beni terk ettikten sonra öldü.

Nein. Sie starb, nachdem sie mich verlassen hatte.

Sizi terk ediyorum.

Ich verlasse euch.

Seni terk ediyorum, Greg.

Ich verlasse dich, Greg.

terk etmek lassen

Senin de baban seni terk etti.

Dein Vater hat dich im Stich gelassen.

Neden beni burada çürümeye terk ettin?

Warum hast mich hier verrotten lassen?

Ama sen beni terk ettikten sonra.

Aber nachdem du mich hast sitzen lassen.

terk etmek aufgeben

Brubaker neden terk edildi?

Warum wurde erubaker aufgegeben?

Ben kimseyi terk etmedim.

Ich wollte niemanden aufgeben.

Her kanıt ortadan kadırıldı, ve onun elçisi beni terk etti.

Jede Spur des Beweises ist weg und ihr Gesandten hat mich aufgegeben.

terk etmek gehen

O yüzden terk etmiş.

Deswegen ist sie gegangen.

Terk edilmiş bir hasteneye gidiyoruz.

Wir gehen in ein verlassenes Krankenhaus.

Peki o zaman niye terk ettin?

Warum bist du dann gegangen?

terk etmek räumen

Şimdi Eberlin, Quince, Albay Flowers ve tabii Gatiss hariç herkesin odayı terk etmesini istiyorum.

Alle außer Eberlin, Quince und Colonel Flowers, und natürlich Gatiss, verlassen bitte den Raum.

Neden, neden odayı terk etmem gerekiyor?

Warum-warum sollte ich den Raum verlassen?

O küçük kız odayı terk etti Binbaşı Colvin.

Nun, sie hat den Raum verlassen, Major Colvin.

terk etmek zurücklassen

Profesör Stoddart saldırıya uğrayıp ölüme terk edilmiş.

Professor Stoddart wurde angegriffen und sterbend zurückgelassen.

Kimse Skye'ı orada terk etmezdi.

Niemand hätte Skye zurückgelassen.

Çünkü beni sen buraya terk ettin.

Weil du mich auf ihr zurückgelassen hast.

terk etmek verschwinden

Birkaç yıl önce, Rusty Beck gibi bir çocuk Evsiz, terk edilmiş Los Angeles sokaklarında gözden kaybolmuş.

Vor ein paar Jahren verschwand ein Junge wie Rusty Beck heimatlos, verlassen von den Straßen von Los Angeles.