yaşamadılar

Bunlar sizin ilk üç dünya savaşınızı yaşamadılar.

Sie sind Ihren ersten drei Weltkriegen entkommen.

Ivan ve Elliot kavgalı bir ayrılık yaşamadılar sadece.

Ivan und Elliot hatten nicht nur eine böse Trennung.