yaşamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

lebend, leben · wohnen · überleben · erleben · erleiden · existieren · aufhalten · leiden · diğer çevirileri

yaşamak lebend, leben

Burada başka insanlar da yaşıyor.

Hier leben auch noch andere Menschen.

Normal bir hayat yaşamak istiyorum!

Ich will ein normales Leben.

İnsanlar çok yerde yaşarlar.

Menschen leben an vielen Orten.

yaşamak wohnen

O zaman neden burada yaşıyorsun?

Warum wohnen Sie dann hier?

Üst katta kim yaşıyor?

Wer wohnt da oben?

Burada kim yaşıyor, Charley?

Wer wohnt hier? Charley.

yaşamak überleben

Ben yaşamak istiyordum.

Ich wollte überleben!

Yaşamak zorundasın yoksa ben hiç var olmayacağım.

Du musst überleben oder ich werde nie existieren.

Hayatta kalmak ile yaşamak arasında fark vardır.

Es gibt einen Unterschied zwischen überleben und leben.

yaşamak erleben

Bence ikimiz de çok daha kötülerini yaşadık.

Ich denke wir haben beide schon schlimmeres erlebt.

Hepimiz hayal kırıklıkları yaşıyoruz.

Wir erleben alle Enttäuschungen.

Keşke Franklin D. Roosevelt de yaşayıp bu günü görseydi.

Ich wünschte, Franklin D. Roosevelt hätte diesen Tag erlebt.

yaşamak erleiden

Dün büyük bir istihbarat başarısızlığı yaşadık.

Wir haben gestern ein massives Geheimdienstversagen erlitten.

Ama normal olarak başarısızlık da yaşamam.

Aber normalerweise erleide ich auch keine Fehlschläge.

Bay Lee, beyin sarsıntısı yaşamış.

Mr. Lee erlitt ein subdurales Hämatom.

yaşamak existieren

Yaşamak zorundasın yoksa ben hiç var olmayacağım.

Du musst überleben oder ich werde nie existieren.

İyonize gaz girdapları şeklinde yaşarlar.

Sie existieren als ionisierte Gaswirbel.

O yaşamıyor. Anladın mı?

Er existiert nicht, verstanden?

yaşamak aufhalten

Hiçbir şey seni hayatını dolu dolu yaşamaktan alıkoymasın.

Lass dich von nichts aufhalten dein Leben voll auszukosten. Jederzeit.

yaşamak leiden

Soruyorum çünkü birçok insan mesane tutukluğu yaşıyor.

Ich frage das, weil viele Menschen unter Blasenschuechternheit leiden;