yapısında

Dünyalaştırma, biyosferler, nano-teknoloji çelik yapı.

Terraformen, Biosphären, nanotechnische Stahlkonstruktion.

Yapısal bütünlük sağlam.

Strukturelle Integrität intakt.

Zaman, inanılmaz derecede kırılgan bir yapıya sahiptir.

Zeit ist ein extrem zerbrechliches Konstrukt.

Hiç görmediğim bir iskelet yapısı var.

Diese Skelettstruktur habe ich noch nie gesehen.

Yapısal bütünlüğü bozuluyor.

Strukturelle Integrität versagt.

Uluslararası bir yapı.

Eine internationale Präsenz.

Yapay yapılar tespit ediyorum.

Ich empfange künstliche Strukturen.

Bir Belçika yapımıydı

Eine belgische Produktion

Kesinlikle ev yapımı, ama yapısı karmaşık.

Sie ist definitiv selbstgebaut, aber sehr komplex.

Eserin kontrapuan yapısı çok zahmetlidir.

Kontrapunktische Kompositionen sind schwer.